مشو بی باور زحق!

امین الله مفکر امینی

تا به کی دامان مردم و میهن را پر خون کنید

تا کی دلها ودیده ها را غرق برخــون چـون کنید

تــــــرس گــــر از بنده ندارید ، بـــترسید از خـــدا

کــــه ناظـــــــر اعمال مـــا بـــاشد زآغاز وانتها

خدا بنده نیست وذات اوحق است وحق راه خداست

آنکه رهی حق نجوید بنده ای گمـــراه خــــداست

مشو بی بــــاور ز حق که حق خــــالق یکتا بـــــود

حقیقت و راستی پیشه کن کـــه اجــر دو سرا بــــود

گر خدا جویی مجــو خـــدا را بر بنای گل و خشــت

خدا درکعبه ای دل جوکه چون کعبهء کس نسرشـت

دست و دل ودیده نیکو دار گر رضای خدا خواهــی

گر چون نکنی حوهر انسانی ات به باد فنـــا داری

مفکر خدا جوست آنکه حــــــــق گوید و حــق پـوید

جز خدا، هیچ مذهـب ودینـی نپـــــوید و نـــــگــویــد