مردم خواهان ختم بازی های قدرت طلبی در کشور میباشند

فرهاد

زمانه کج روشانرا ببر کشد بیدل

هر آنکه راست بود خار چشم افلاک است

در حالیکه سیزده یوم از حمله خونین چهار راهی زنبق شهر کابل سپری میشود ده ها تن از خانواده ها تا هنوز جسدهای سوخته و خاکستر شده عزیزان خویش را پیدا نکرده اند با وجود آنهم بنام شان فاتحه و مراسم دعا خوانی را به احترام شان انجام داده اند .

در حالیکه مردم ماتم زده کشور هر روز به نسبت انجام حملات انتحاری،ماین گزاری روی جاده، افزایش جنگ های گروهی، آدم ربائی ،سرقت های مسلحانه قربانی میشوند با تاسف سران گروه و گماشته گان اجانب در داخل و خارج قدرت بجای غم شریکی و رسیدگی به خانواده های شهدا،معلوملین ،معیوبین بخاطره دستیابی بیشتر به قدرت و ثروت دست به بازی های جدید زیر بهانه عدالت خواهی زده خواهان برطرفی حنیف اتمرمشاورشورای امنیت ،وزیر داخله،فرمانده پولیس کابل،رئیس ریاست امنیتی و محاکمه عاملین فیر بالای راه پیمایان  که سبب شهادت و زخمی شدن ده هاتن گردید میباشند در همین رابطه خیمه تحصن در چهارراهی های شهر کابل زده سبب بندش جاده ها وبسته شدن راها بر روی صدها هزار شهروندان شهر کابل شدن شده اند برای مارکیت های تولیدی تجارتی خدماتی روزانه بیش از دو میلیون دالربه شهروندان از جمله سکتور خصوصی اصناف پیشه وران صنعت کاران و بازرگانان وارد میگردد نظر به گفته مردم یک  خانم به نسبت بندش راها در موتر ولادت و طفل خویش را از دست داده .

بخاطر رسیدن به شفاخانه ها، دفاتر ساعت ها در این ماه مبارک رمضان و آفتاب گرم و سوزان باید انتظار کشید زمانیکه مردم از معترضان میخواهند خیمه های تحصن را از جاده ها بردارند و در پارک ها و جاهای مناسب دیگر بزنند در جواب میگویند این یک فشار است که مردم از سران قدرت بیزار شوند و عکس العمل نشان دهند.

مردم میگویند ای کاش این سر و صداها و راه اندازی بازی ها واقعا بخاطر داد خواهی جنایات که در کشور صورت گرفته و هنوز هم ادامه دارد میبود.

میافزایند هراس افگنان ترورستان و حامیان خارجی شان با انجام حملات انتحاری خونین ماین گزاری روی جاده و آدم ربائی سرقت های مسلحانه مردم ما را نابود سران حکومت فرا قانونی و معترضان و سایر گروه های مسلط در کشور با وارد کردن فشار های اقتصادی مالی روانی مبتلا نمودن به موارد مخدر ده ها میلیون مردم به مرگ تدریجی مواجه نموده اند.

نظر به نشر وسایل اطلاعات جمعی در نشست 21/3/1396 بین نماینده پارلمان معترضان ورئیس جمهورصورت گرفت سخن گوی راست جمهوری میگوید رئیس جمهور خواسته های مشروع معترضان را میپذیرد. آگاهان امور میگویند ریاست جمهوری حکومت فرا قانونی ،پارلمان کشور سرپرست های وزارت خانه ها ولایت ها غیر مشروع بوده. پس این ملت بیچاره بخاطر حل مشکلات خویش به کجا مراجعه نماید.

خلاصه انجام بازی های فوق که بخاطر دستیابی قدرت و ثروت بیشتر جریان دارد ثابت میسازد که کنترول آنها در خارج از مرزهای افغانستان بوده از همین لحاظ که بخواستهای مردم توجه صورت نمیگیرد.خلاصه اینکه نشر سرمایه سران گروها وجنگ سالاران حاکمان در قدرت و اعمار هزاران بلند منزل،قصر ،شهرک ها و کمپنی ها، ترانسپورت های هوایی زمینی در داخل و خارج کشور ثابت میسازد که گروه ها و سران فوق ذکر خواهان برداشتن گام های اساسی بخاطر نجات مردم از وضع موجود نبوده و نمیباشند و به هیچ وجه حاضر نیستند بخاطر تامین صلح و ثابت واقعی رفاه همگانی رشد وترقی تصامیم صادقانه را اتخاذ نمایند زیرا که هر روز برایشان مثل ماه عسل بوده ومیباشد .

پس وقت آن رسیده که تمام احزاب سازمان های اجتماعی ،فرهنگی سران اقوام و قبایل علما روحانیون آگاه جامعه در داخل و خارج کشور صدای اعتراضات خویش را از طریق وسایل اطلاعات جمعی مبارزات مسالمت آمیز جامعه مدنی برضد آنها بلند نماید.