مردم خواهان جلوگیری از مداخله در پروسه انتخابات می باشند

فرهاد

وقت آن رسیده تا از خواب غفلت وداع کنیم

از تنبلی و اینهمه سستی و کسالت وداع کنیم

با زورگویان بستیزیم ظلم و و ستم ناروا تا یکی

ظلم بشکنیم از تسلیم و اطاعت وداع کنیم

(دبیر)

قریب به هفت میلیون مردم در انتخابات شانزدهم حمل 1393 خورشیدی یکبار دیگر در عمل ثابت ساختند که خواهان تحول و تغییرات اساسی در کشور میباشند. با وجود یکه گماشته گان ادارات استخبارات کشورهای منطقه و جهان نتوانستند با انجام صدها حملات و تهدیدات خونین مانع رفتن مردم بخصوص میلیونها تن زن گردند بخاطر جبران شکست ننگین خویش خواستند با انجام تقلب روند این پروسه را به نفع مافیای مواد مخدر، اقتصادی، غاضبین میلیونها هکتار زمین، عاملین فساد گسترده، زن ستیزان، مردم ستیزان، قانون ستیزان، فرهنگ ستیزان، تحول و تمدن ستیزان، عاملین انواع خشونت های خانوادگی، خصومت های قومی، لسانی، مذهبی، تنظیمی، حزبی، قاتلین ده ها هزار شهروندان، عاملین غارت صدها میلیارد دالر ثروت های مادی و معنوی کشور و حامیان خارجی شان تغییر دهند تا بتوانند از این بیشتر به آرزوهای شوم خویش دستیاب شوند. در حالیکه اکثریت کشورها همکاری خویش را برای دور دوم انتخابات اعلان نموده اند.

جای تأسف است که یک عده سران کشورها و متحدین منطقه و جهانی آنها که در پرورش گروه های فوق طی بیش از سه دهه گذشته نقش اساسی داشته و دارند هنوز هم در پشت پرده به بازیهای خونین خویش ادامه داده در عمل به هیچ وجه حاضر نبوده و نمیباشند که ده ها میلیون مردم از دام های خونین و تذویر گماشته گانشان رهایی یابند.

مسئولین کمیسیون مستقل انتخابات و رسیدگی به شکایات انتخاباتی عاملین تقلب متذکره را زورمندان، قومندان ولسوالان، والی ها و سایر مقامات دولتی را خوانده میافزایند که سه هزار تن از اعضای کمیسیون که در این تقلب دست داشته از وظیفه منفک و به ارگان های عدلی معرفی میشوند.

حامد کرزی نیز از مسئولین ارگان های دولتی خواست که از مداخله در پروسه انتخابات دور دوم جلوگیری نمایند. در حالیکه مردم از طریق اشتراک در محافل و وسایل اطلاعات جمعی آمادگی رفتن به دور دوم را استقبال نموده اما از ناحیه مداخله صریح گروه های فوق و حامیان خارجی شان از جمله ادارات آی. اس. آی عربستان سعودی، ایران، قطر و غیره سخت نگران میباشند و از جامعه جهانی و سایر نهادهای مدنی و ناظرین ملی و بین المللی تقاضا می نمایند که بخاطر انتخاب افراد آگاه، شایسته، دانشمند، صادق، دلسوز به وطن که از اعتبار ملی و بین المللی برخوردار باشند غرض رسیدن به این اهداف بزرگ یعنی تغییر و تحول اساسی کشور ده ها میلیون مردم افغانستان را یاری رسانند و رسیدن به این اهداف بزرگ و انسانی بدون جلوگیری از مداخله گروه های فوق و حامیان خارجی شان در کشور ممکن نبوده و نمیباشد، در غیر از آن با مسلط شدن گروه های فوق کشور و مردم ما سالهای سال در آتش جهنم دست و پا خواهند زد.