مردم از ناحیه انجام بازیهای شیطانی به ستوه آمده اند

 

(فرهاد)

دست بلند مدعا دوعا نمیشود

سفله حیا نمیکند نقره طلا نمیشود

عمران خان نخست وزیر پاکستان در صحبت که در ساحه قبایل آنطرف خط تحمیلی دیورند داشت گفت:

من در باره افغانستان حرف نمیزنم که مداخله در امور داخلی آن کشور خوانده میشود افزود برای مردم افغانستان دوعا مینمایم که صلح در کشور شان تامین گردد، مردم میگویند آقای عمران خان باید بداند که مردم افغانستان طی بیش از چهار دهه زهر را که از ناحیه بازیهای خونین جنرالان پاکستانی از جمله اداره آی، اس، آی و حامیان خارجی شان چشیده اند از این به بعد با سپری شدن میلیون ها سال به انجام بازیهای عمران خان و حامیان خارجی شان باور نداشته و جنایات شان را فراموش نخواهند کرد، اگر باورت نیست تاریخ با افتخار افغانستان را یکبار ورق بزنید که در مورد تجاوزات چنگیز، سکندر مقدونی، اعراب، انگلیس و غیره که جنایات شان که نسبت به شما بسیار ناچیز بوده نظریات شان در هر زمان ثبت تاریخ گردیده، برای شما نیز یاد آور میشویم که فرزندان اصیل با وجدان افغان تمامی جنایات خونین شما را همه روزه به گوشت، پوست خویش احساس کرده و میکنند در مقابل آن بی تفاوت نخواهند ماند، نیاکان ما گفته اند که آش مردان دیر پخته میشود.

غارت به ارزش هزاران میلیارد دالر ثروت های مادی و معنوی کشور، مبدل ساختن شهر ها، روستا ها به مخروبه، کشتار میلیون ها مردم بیگناه، تجاوز بالای کودکان، زنان، دامن زدن انواع خشونت های قومی، لسانی، مذهبی، تنظیمی، حزبی، قطع جنگلات مثمر و غیر مثمر، استخراج غیر قانونی معادن، مبدل ساختن سرزمین انگور به سرزمین سوخته، انفجار بت های بامیان، کشتار های جمعی در یکاولنگ، بلخ و سایر نقاط کشور، مبدل ساختن وطن جنت نشان ما به پایگاه مافیای بین المللی مواد مخدر، میدان نبرد، آزمایش انواع ایدولوژی ها، سلاح های پیشرفته زمینی و هوایی، زن ستیزی، مردم ستیزی، فرهنگ ستیزی، قانون ستیزی، مبتلا شدن بیش از سه میلیون تن به مواد مخدر مشت نمونه خروار از جنایات فوق میباشد که طبق سناریوی شما و باداران تان بواسطه اجیران زر خرید شما زیر بهانه های مختلف صورت گرفته است و هنوز هم ادامه دارد.

تمویل و تجهیز ده ها هزار لانه های تروریزم در آنطرف خط دیورند توسط نظامیان پاکستانی بر ضد مردم افغانستان تمویل و تجهیز به کشور ما کشور های منطقه غرض انجام اعمال جنایات خونین اعزام میشوند نیز از جنایات شما بوده  چرا آقای عمران خان و حامیان شان در این باره حرف نمیزنند آیا با موجودیت گروه های جنایت کار فوق میتوان با بلند کردن دست دوعا صلح را در کشور تامین نمود.

با تاسف هنوز هم نظامیان پاکستانی زیر بهانه های مختلف بازیهای ریا کارانه انجام داده به جنایات گذشته خویش بسنده نکرده از این بیشتر میخواهند کشور و مردم ما را تاراج نمایند.

در نهایت امر وقت آنرسیده که تمام نیرو های سالم اندیش کشور صدای اعتراضات خویش را بر ضد بازیهای فوق در داخل و خارج کشور از طریق وسایل اطلاعات جمعی، جامعه مدنی مبارزات مسالمت آمیز بلند نمایند با سهم گیری فعال و صادقانه در انتخابات ریاست جمهوری، شورا های ولایتی وظایف ایمانی و وجدانی خویش را در انتخاب افراد شایسته، صادق به وطن، آگاه ادا نمایند زیرا که بدون انتخاب همچو افراد نمیتوان با بلند کردن دست دوعای عمران خان به یک صلح پایدار دستیاب شد.