ما کی هستیم ؟

دور از انسانهای شریف و وطن دوست  کشورم ؛
آن  مردمی  که  خاک  خودش  سوخته   ماییم
وز  عصر  و  زمان  هیچ    نیاموخته ،  ماییم
آنانی   که   با   کمک   آن    دشمن   مکار
آتش   به   سر هموطن    افروخته ، ماییم
با    نام   ز   قرآن   و خدا ، خلق   بکشتیم
مکار   و    ریا    کار و قرآن سوخته ماییم
با   دانش   و با   دیپلوم   و با  فخر چو  خود را
بر   حیله  گر   دهر   که   بفْروخته ، ماییم
آن   دولت   گرگان   و  وطن   سوخته  جاسوس
همرنگ   شبان   جامه   بتن   دوخته ، ماییم
دزدان   جهان  را   سر  تعظیم   به  ما شد
چون   رهبر   مافیای    بد   آموخته    ، ماییم
گر   ثروت   دنیا  شود    از   ما   نه   که  سیریم
فرهنگ    قناعت   چو   نیاموخته ، ماییم
روی   پسرک   سرخی   و   با   جامهء  گلدار
رقصانده    و   بر   نا    کسی    بفْروخته    ماییم
ده    ساله   نکاح   بسته   به   هفتاد و دو ساله
آن  مولوی ، ملای    پدر   سوخته   ماییم
ای   وای  چه   اعجوبهء  از   خلق خداییم !؟!
شیطان    به   فغان  و که  بر افروخته  ماییم
ما   را   اگر است   آن   صفت    نیک   کدام    است ؟
راهِ    قدومِ    خاینِ    بس    روفته   ماییم
مهرودهم اکتوبر ۲۰۱۷