مادر مظهر مهر ومحبت

 

مادر بنا   و مظهر پید ا  یشم تو یی

مادر ا ساس هستی  و آ سا یشم تو یی

از  بود  تو ست خلقت  انسان و آدمی

ا ند ر  میا ن این  همه آرامشم  تویی

حرف نخست زنده گی آموزه های تست

ر هکار  حرف و موهبه  دانشم تویی

چیزیکه بوده است مرا  در تمام عمر

لبخند   شا د ما نه  و نواز شم تویی

در قله    ها ی پرخم اهداف  و آرزو

نیروی   کا میا بی  و پیما یشم  تو یی

در عرصه  حماسه پیروزی وشکست

پیروزیی  سرآ مد رزما یشم    تو یی

هر  چند که  در ادای خدمت مقصرم

اما  ا مید   و مرجع بخشا  یشم تویی

گر  در ره  تحقق حر ف  تو کمترم

اما   شفیق رونق   افزا یشم تویی

جنت  هنوز  در قد م  مادران کم است

در  کهکشا ن   تجلی ی نیا یشم  تویی

بر من  تمام عمر گرا میست  ما دران

در صدر ماندگار زمان  خواهشم تویی

بر  اهتز از   پر چم آزاده  گا ن قسم

کا  ند ر  جهان طلیعه  پر تابشم تویی

عبدالو کیل کوچی