مادرم

تابد فروغ ماه ز سیمای مادرم

روشن ز مهر اوست ضمیر مکدرم
غیر تو کی به مهر کسی باورم‌ شود
زیرا تو مهربان ترین‌ عشق‌ و باورم
تو مریم زمانه ای و پاک عصمتی
در زندگی یگانه تو استاد و رهبرم
یک لحظه غم به بستر اندوه کشد ترا
خواهم تمام خاک جهان باد بر سرم
هردم به گوش من برسد صوت ناز تو
سازد چنان خمار ز صد جام‌ و ساغرم
پرورده ای عزیز مرا با هزار غم
یا رب ترا مباد غم بیش و کمترم
از لطف‌ تو ثنا شده از شام جهل دور
ای رهنمای خوب من و یار و یاورم
محمد اسحاق ثنا 
ونکوور کانادا
۱۴/۰۵/۲۰۱۹