كدام استقلال؟؟؟؟؟؟

به پا شو !!! انقلابى كن، كه يابى كام استقلال
———————-———-
خوشا قوم ايكه مسعود اند، از انعام استقلال
به خود بالند ز كيف و نشه يى از جام استقلال

هر آن خلقى كه در گيتى اسير و بى پر و بالست
به صبحش صد شرف دارد، همانا شام استقلال

خوشا بر حال آن ملت كه مى نازد به آزادى
به كف دارند درفش و پرچم زرفام استقلال

ببوسم پاى آن ملت كه از سعى و تلاش خود
به عزم و و رزم مى آرند خط و پيغام استقلال

شوم قربان مردانى كه ما را شان و فر بخشند
فدا گردم زبانى را كه گيرد نام استقلال

بدا بر حال آنكشور كه رخش اش اهريمن تازد
ذليل و زار و منفور باشد و سرسام استقلال

به هر ملكى كه اغيار در حريمش امر و نهى راند
زبون و شهره و رسوا شد و ناكام استقلال

وطن تا در اسارت باشد همچون واژه بيرنگست
به پا شو!!! انقلابى كن، كه يابى كام استقلال

به يورش هاى پيهم ملت شيران نشد تسليم
كه پرورده است يكسر در هواى بام استقلال

رسد اى “واعظى” آندم كه با هر كيف و امكانش
به شان و شوكتش تجليل كنيم ايام استقلال!!!!

زبير واعظى