قدرت و ثروت وجدان کُش است و یا نیست ؟

اکثر سیاست مداران و دولت مردان قدرت مند جهان از کانال و دهلیز قدرت و ثروت حرف اول را میزنند خصوصاً کشور های قدرت مند و ثروت مند جهانی به منظور تسلط و منافع کشور شان در کشور های عقب مانده آسیایی و افریقایی برنامه های دراز مدت طراحی و توسط شبکه های استخباراتی تکنوکرات های جاه و قدرت طلب تحصیل کرده های امریکا و اروپا را تشخص تحت حمایت سیاسی و اقتصادی قرار داده بالای توده های مردم بیسواد و کم سواد حاکم ساخته اهداف سیاسی و اقتصادی کشور خود را در منطقه در نظر میگیرند چنانچه بعد از واقعه 11 سپتامبر در امریکا به ارتباط سرنوشت افغانستان در خارج از کشور با اشتراک سران مجاهدین کرام در بُن جلسه تدویر برای یکنفر افغان تبار پاکستان شناس تبعه امریکا بنام حٔلمی خلیل زاد پلان شده وظیفه سپرده شد با مشوره تکنوکرات ها با درنظرداشت تقسیم قدرت دولتی برای سران مجاهدین محترم و به منظور اهداف سیاسی و نظامی امریکا نامبرده را بحیث سفیر امریکا تعین نموده رئیس مؤقت دولت افغانستان محترم حامد کرزی و بعداً لوی جرگه دایر در قانون اساسی کشو جمهوری ریاستی و سیستم اقتصاد بازار آزاد تحت پوشش دموکراسی ، حقوق بشر ، جامه مدنی بتصویب رسید بعداً انتخابات ریاست جمهوری در نظر داشت تقسیم قدرت با سران مجاهدین حامد کرزی بحیث رئیس جمهور خود مختار و همچنان انتخابات پارلمان شکل گرفت و تکنوکرات قبلاً معرفی شده در کابینه مقرر گردیدند .

کرزی خلاف قانون اساسی که دوره مکلفیت عسکری بالای عموم ملت افغانستان هدایت داده شده اردوی کشور را قراردادی مطابق شرکت ( واترگیت ) امریکایی استخدام نمود که نتیجه آن در اردو و پولیس سرباز خیالی فروش وسایط محاربوی و مورال ضعیف بوده در بخش سیاست اقتصادی با تیم کاری خود با فرامین بدون محاسبه دقیق بنام خصوصی سازی زمینهٔ چوروچپاول را از دارایهای عامه مساعد ساخت عموم تأسیسات تولیدی عامه را که هزاران هموطن مصروف بودند بدون ترمیم و فعال ساختن به فروش بدون داوطلبی رساندند سالانه این تأسیسات هزاران تُن پخته صادر و روغن تولید و فابریکات نساجی ها ضرورت وطن را تأمین مینمود حالا پخته ، پوست بزی و گوسفندی و سنگ های قیمتی ، قالین وطنی و ذغال سنگ بدون بازار یابی قاچاق پاکستان میرود اگر بعضی تشریفات گمرکی طی نماید در تعرفه ها مراعات گردیده . اینکه از سیستم بانکی چه نوع سوء استفاده صورت گرفته صرف یک موضوع از کمک خارجی را طور مثال بعرض میرسانم .

نظر به نشریه روزنامه 8 صبح و گزارش بازرس امریکا در جریان 15 سال که تحت زعامت جناب کرزی می باشد صرف برای مبارزه با مواد مخدر و تداوی معتادان مبلغ هفت و نیم میلیارد دالر که سالانه پنجصد میلیون دالر شود مصرف نشان داده شده در حالیکه در جریان 15 سال تولید مواد مخدر سال به سال افزایش یافته و معتادین مواد مخدر در کشور مرد و زن تخمین به سه و نیم میلیون نفر رسیده سالانه پنجصد میلیون دالر چگونه مصرف گردیده که نتیجهٔ آن سفر است اگر گزارش بازرس امریکا دروغ باشد چرا دروغ ؟    اگر راست باشد طرف اندیشه است پیگرد و تحقق صورت گیرد .

رسانه ها اخبار پخش مینمایند که طالبان و داعش از طرف شب از طریق فضا اکمالات نظامی میشوند روسیه به تاجران تیل مفت میدهد از فروش آن طالبان کمک مالی میشوند و غیره قابل پرسش است که قوه نظامی امریکا و ناتو با توانایی وسایل پیشرفته نظامی و هم دولت وحدت ملی افغانستان هم چنانیکه در زمین جغرافیهٔ افغانستان در فضا نیز مسلط نیست بناً به منظور تأ مین عدالت و افشاء چپاول گران از دارایهای عامه و استرداد آن و اصلاحات در امور دولتی به جوانان روشن ضمیر با دانش و استادان و معلمین خردمند و به روحانیون وطن پرست کشور پیشنهاد بعرض میرسانم یک جامعه مدنی پر قدرت خردمندانه را تشکیل نمایند که هسته گذاری از ولس والی ها طور زنجیری که به مرکزیت پیوند داشته هویت بین ا لمللی را نیز کسب در مقابل همه نابسامانی ها و فساد و خود خواهی ها مبارزه نمایندتا جنبش مدنی سراسر کشور به حرکت درآورده باشند .

این قلم یک محاسن سفید اضافه از شصت سال افتخار خدمت گذاری در بین توده های مردم کشورم را داشتم نبض جامعه کثیرالملت کشورم را تشخیص کرده میتوانم بناً به سیاست مداران نظامی امریکا و ناتو توصیه مینمایم با سیاست بازی ( موش و پشک ) با سرنوشت مردم افغانستان بازی نکنند مردم درک میکنند سیاست شما از دهلیز عربستان با پاکستان بوده و هست.

متوجه باشید که شیر بچه های کوه بابا ، کوه سلمان و هندوکش و پامیر گر چه از نگاه ساختار اجتماعی و لسانی اختلافات نسبی دارند اما به یک خدا (ج ) و یک پیامبر و وطن متحداً ایمان دارند مردمان پاک دل اسارت را نمی پذیرند در این مقطع زمانی انتظار رهبران جوانمرد و عیار میکشند چنانکه اتحاد شوروی سابق را با وجود اختلافات نظر از پا درآوردند آنها راه گریز از پل حیرتان را داشتند اما شما راه گریز ندارید و نیز باید بدانید از منطقه حمایت مالی ، جانی و تسهیلاتی میشوند فعلاً قدرت و ثروت شما نزد مردم افغانستان ارزش صوری دارد نه ارزش اخلاقی و معنوی بهتر است در سیاست خود تجدید نظر صادقانه و بشردوستانه نموده وجائب انسانی و وجدانی خود را انجام دهید در غیر آن افغانستان گورستان جوانان نا آگاه سیاست شما خواهد بود .  احترام اکتوبر 2017

الحاج اسرار خواجه