غنی و کار آخرحکومتش در ستایش است

نوشته کریم پوپل

18.04.2019


          
غنی تلاش دارد تا طالبان را منحیث یک گروه داخل دولت نمایند. با استفاده از انتخابات نفر مورد نظر خودرا انتخاب کند . اگر طالبان انتخابات را برد ماهمه خدمتگارش. طالبان میداند که در انتخابات به جز راهی طالبان که ۶۰۰۰۰ میشود دیگر کسی به آن راهی نخواهد داد ، زیرا طالبان در هر خانه افغان یک قتل را نموده کسی نیست که به طالب علاقمندی نشان دهد .طالبان در دوران حکومتش افغانستان را به ماتم خانه تبدیل نموده بود. مردم نمی خواهند تکرار شود. وقتی نام طالب یاد میشود به جز خون بربادی محکوم بودن به یاد مردم افغانستان می اید.
علاوه براین غنی پاکستان را منحیث حامی تروریزم به جهان معرفی نموده آنرا در انزوا قرار داد . پاکستان تداوم حکومت ۱۹ ساله افغانستان را مردود می شمارند . بدین اساس طالبان نمی خواهد با حکومت در مذاکره شود. یا اشخاص بلند پایه حکومتی را در مذاکره بپذیرد. زیرا طالب همه داشته و دست اورد دولت را به نام حکومت غربی از بین برده دوباره حکومت که خودشان می خواهد بنیاد نماید.
غنی با درک این موضوع گفته است مذاکرات صلح بدون مذاکره با دولت افغانستان ناممکن است . با دولت مذاکره نمودن طالبان مجبور میشودند که خط سرخ دولت را بپذیرند. خط سرخ دولت دموکراسی ، انتخابات ،قانون اساسی ، حکومت ملی در قدمه اول در قدمه دوم حفظ اردو ملی ، آزادی زنان خط فرضی دیورند بحث خواهند نمود.
دیده شود که طالبان چه انعکاسی در برابر این موضوع نشان خواهند داد.

افغانستان زیبا وطن محبوب ما با فرزندان پرصبرت زنده باشی