غفلت

نوشته نذیر ظفر ورجینیا 11جولای 2019

هرکس رسید به جا یی و ما جا به جا هنوز

در زیر چکــــــــمه های عدوی  دغا هنوز

هر کاروان به منزل و مقصود خود رسید

ما منتــظر به سا لک بی دست و پا هنوز

صد نا له ای ز مــرغ سحر گه شنیده ایم

در خواب غفلت ایم و جدا از صبا هنوز

از بســکه لاف دین و مسلمانی می زنیم

شر مــنده ایم به پیش خود و کبریا هنوز

نشـــــــناختیم به دانش و بینش خدای را

مســــتغرق ایم به سجدهِ پر از ریا هنوز

چون نیست شمع عشق به فانوس قلب ما

درمانده ایم به ظلمت و جرم و خطا هنوز