عنوانی پارلمان و دولت جمهوری فدرال آلمان

تقاضای جرگه افغان های مقیم شهر هامبورگ آلمان

مؤرخ  5  نومبر 2015

 

خانم ها و آقایان محترم !

 

طوریکه میدانید ، چندی قبل دوستی میان خلق های آلمان و افغانستان و دولتین دو طرف به صد سالگی خود رسید و از مناسبات دوستانه و دپلوماتیک میان افغانستان و آلمان طی مراسم باشکوهی خاصی در افغانستان و آلمان تجلیل بعمل آمد .

دوستی میان مردم افغانستان و آلمان حتی در دوران دو جنگ جهانی خدشه دار نشده و مانند گذشته ادامه یافت ، کشور آلمان طی سالیان متمادی در روز های دشوار در کنار ما قرار گرفته و از کمک های خود در عرصه های مختلف اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی دریغ نورزیده که همه افغانان سپاسگزار اند .

با در نظر داشت روابط و مناسبات حسنه طولانی که هردو کشور باهم دارند ، اخیرن بعد از سرازیر شدن تعدادی زیادی مهاجران به آلمان ( با در نظر داشت حس بشر دوستی صدراعظم آلمان خانم انگلا مرکل ) تعدادی از افغان ها نیز وارد اروپا و از آنجمله وارد کشور آلمان گردیدند .

تا جایکه شنیده میشود ، مقامات دولتی آلمان بخصوص وزارت داخله در سد د برنامه ریزی اخراج افغان ها به کشور شان هستند .

شما میدانید که افغانستان طی چهار دهه در شعله های جنگ می سوزد ، نصف این کشور به ویرانه تبدیل شد ، ملیون ها کشته ، معلول و معیوب به جا گذاشت و بیشتر از پنج ملیون افغان به کشور های مختلف جهان آواره گردیدند و با تأسف که این سلسله ادامه دارد. یک واقعیت تلخ این است که متاسفانه با حضور فعال نظامی و سیاسی چهارده ساله جامعه جهانی و ناتو هنوز هم صلح و ثبات در افغانستان تأمین نگردیده است.

در حالیکه مشکلات حکومت و مردم مهمان نواز آلمان در قبال پناهنده گان را کاملن درک می کنیم ، در شرایطی موجود که یک دولت مرکزی واحد مقتدر ملی و کارا در افغانستان وجود ندارد ، جنگ با شدت فوق العاده آن ادامه دارد ، بنیاد گرایی مذهبی ، طالبان ، القاعده و داعش در افغانستان حضور فعال دارند و این جنگ نیابتی از جانب نظامیگران پاکستان تمویل ، تجهیز و سوق و اداره میشود ارسال جبری پناهنده گان به افغانستان یک اقدام درست ، معقول و سنجیده نخواهد بود بر عکس از مقامات تصمیم گیرنده آلمان تقاضا می نمایم تا مهاجران تازه وارد و به خصوص نسل جوان آن به تعلیم و تحصیل تشویق و حمایت گردند تا با همکاری دولت آلمان نیروی جوان مسلکی افغان بعد از ختم جنگ با موسسات آلمانی که در پروژه های انکشافی افغانستان تعین میشوند در اعمار و بازسازی مجدد افغانستان سهیم گردند. جنگ و بی امنیتی علت اصلی فرار افغان ها به خارج کشور است ، باور داریم که اگر جنگ در کشور ما خاتمه یابد بازگشت دوباره به وطن و شرکت در بازسازی آن افتخار هر افغان خواهد بود .

همه اتحادیه ها و نهاد های اجتماعی افغانی در شهر هامبورگ آلمان چنین تقاضا را دارند و به زودی درین رابطه گفتمان های مثمری را با آنها آغاز خواهیم کرد .

 

با عرض حرمت و احترامات فایقه