عمران خان مذاکرات برای تشکیل دولت ائتلافی پاکستان را آغاز کرد

حزب تحریکِ انصاف پاکستان بیش ترین رای رادرانتخابات پاکستان بدست آورده است، رهبراین حزب عمران خان نخست وزیرمی شود. رئیس جمهوردرآن جاجنبۀ تشریفاتی دارد. نخست وزیروحزب اوآقابالاسرندارندوتصمیم های آن هاوتونمی شود. ناظران انتخابات پاکستان رامنصفانه توصیف کرده اند.
عمران خان، رهبر حزب تحریک انصاف
ازبرنامه های عمران خان می توان، مبارزه با فسادهمه گیر، ایجادکار، تامین رفاه برای کارگران وزحمتکشان، دردسترس بودن بهداشت وتحصیل برای همه، ایجادامکانات زیست مانندتامین آب وبرق برای مردم ومذاکرات صلح باهندبرسرکشمیر، مذاکرات صلح با طالبان، حل اختلافات با افغانستان وبازبینی روابط یک جانبۀ ارباب ورعیتی با آمریکا.
این ها گام های اولیه ایست که یک حرکت سوسیالیست-دموکراتیک می تواندداشته باشد. تاچه حدپاکستان می تواندموفق شود، بستگی به هوشیاری ودانش سیاسی مردم واقدامات قابل لمس حکومت تازه دارد.
حسین سالاری