عصر پوشالی

 

عصر

عصری گشته

پوشالی واژه از مفهوم خود خالی هرچه درهرجا

شده جعلی

خورده برپاهای انسان هرکجا نعلی

گرگ عاصی هم شده اهلی آیا ازیاد ها رفته انقلاب درد درمان کن

بدین سهلی ؟

جعفر مرزوقی (برزین آذرمهر)