طوفان ویرانگر

فرهاد

 

این طوفان ویرانگر بسوی خاکت آمد

کودکان با انفجار بمب چون از خواب برخیزند

از چه کسی باید بپرسند

چیست این مرغان آتشبار

کیست؟ این مهمان مرگ آور

کیست؟ این دیوانه مشهور

اینک بر ما میفرستند آتشی از دور

کین طوفان به نامردی ترا ویرانه ای خواهد ساخت

فانی

بتاریخ 16/7/1395 پانزده سال از لشکر کشی سران قصر سفید و متحدین آن به کشور ما سپری میشود کشورهای مهاجم که زیر نام مبارزه با تروریزم، مواد مخدر، احیا، باسازی، حکومت داری خوب، دفاع از حقوق بشر، زن به کشور ما هجوم آورده با انجام بازیهای ریاکارانه، دوگانه، خویش توانستند کشور جنت نشان ما را به جهنم به باشنده گان آن مبدل سازند مشت نمونه خروار چند مثال آنرا خدمت خواننده گان گرامی بادآور میشوم به نسبت همکاری ملیارد ها دالر زیر نام میارزه با تروریزم به نظامیان پاکستان عدم اتخاذ تصامیم بخاطر مسدود نمودن ده ها هزار لانه های تروریزم در آن طرف خط دیورند، مداخله صریح ادارات استخباراتی کشورهای منطقه و جهان از جمله آی اس آِی سعودی، قطر و حامیان بین المللی شان، عدم توجه به تقویه قوای مسلح با سلاحهای پیشرفته زمینی و هوایی، کنار زدن افراد مسلکی نظامی و ملکی از نقاط کلیدی، اعمال نفوذ ادارات استخباراتی و هراس افگنان در ارگانهای قوای مسلح، نبود تعریف مشخص از دشمن، افزایش کشمکش ها بین سران حکومت وحدت ملی بخاطر نصب افراد و گروهای کورمغز، غیر ماهر، فاسد در نقاط کلیدی حمایت از افراد و گروهای که چندین مرتبه ولایات از جمله کندز و عده از ولسوالی ها را با دشمن معامله نمودند. نشر و پخش اخبار گمراه کننده که سبب پائین آمدن مورال افسران، سربازان و فرار صدها هزار تن از وطن گردیده افزایش فقر، بیکاری، بیماری، دامن زدن خصومت های قومی، لسانی، مذهبی، سمتی، حزبی، تنظیمی، خشونت های خانواده گی، عدم تطبیق یکسان قانون و عدالت اجتماعی، عدم حمایت از تولیدات داخلی، نشر و پخش بانک نوت های جعلی در پاکستان، پول شوئی، فرار سرمایه بخارج کشور، افزایش فساد و خشونت بواسطه افراد و گروهای مسلح غیر مسئول، گسترش فساد، غضب ملیونها جریب زمین بواسطه غاضبین و سایر جنایات زمینه را برای دشمنان سوگند خورده افغانستان طوری مساعد ساخته که زیر بهانه های مختلف به کشتار مردم بیگناه با راه اندازی جنگهای خونین، حملات انتحاری، ماین گذاری، سرقت های مسلحانه، آدم ربائی و غارتگری ثروتهای مادی و معنوی را آغاز نموده که انجام جنایات در ولایات کندز، فراه، هلمند، ارزگان و بغلان اثبات ادعای ماست.                                                                                                   

جاوید کوهستانی از طریق طلوع نیوز دیدگاه خویش را چنین بیان نمود!                                       

افزایش جنگ های خونین در ولایات شمال یک پروژه بخاطر نا امن ساختن کشورهای آسیای میانه، چین و روسیه میباشد افزود در حالیکه ده هزار تن افسران و سربازان در ولایت کندز موجود بوده قریب به یک هزار تن هراس افگنان اکثریت نقاط شهر کندز را بدون مقاومت قوای مسلح سقوط دادند، یک عده ادارات دولتی و خانه های مردم ملکی را آتش زده صدها تن مردم بیگناه شهید، زخمی و هشت روز میشود در ولایت کندز برق، آب آشامیدنی و نان وجود ندارد. شهر کندز به شهر وحشت مبدل شده است.و یک هلیکوپتر نظامی در بغلان توسط تروریستان سقوط داده  شد.                                                    

عاملین بازیهای فوق الذکر با دامن زدن خصومت های قومی، سمتی، لسانی، مذهبی  آب را به آسیاب دشمنان انداخته از حمایت آی اس آی سعودی برخودار میباشند.                                                

در یک روز بیش از دو صد پسته که افراد آن به سه هزار تن میرسد در ولایات هلمند، ارزگان به  تروریستان با سلاح ها و مهمات تسلیم شدند ولسوالی ها در ولایات فراه، ارزگان، کندز و هلمند توسط دشمن سقوط داده شد یک عده باشنده گان ولایت تخار بتاریخ 16/7/1395 از طریق طلوع نیوز گفته اند مردم ولسوالی های ولایت تخار از ناحیه انجام جنایات افراد مسلح غیر مسئول به ستوه آمده اند یک مو سفید میگوید پسران ولسوال ولسوالی ما چهار تن پسران من را بدون موجب به قتل رسانیده اند. یک خانم گفت دختر دوساله مرا که در گهواره بود به قتل رسانیدند. مردم در تمام نقاط کشور بشمول شهر کابل احساس مصئونیت و امنیت کرده نمیتوانند.  به گفته کارشناسان سالانه بیش از شصت ملیارد دالر ادارات استخباراتی کشورهای مهاجم از ناحیه کشت و قاچاق مواد مخدر سود میبرند بزرگترین وسیله افزایش خونریزی در کشور ما بوده تروریستان، دشمنان سوگند خورده افغانستان و حامیان خارجی آنها با نابودی آخرین افغان حاضر نیستند این سود های کلان را از دست دهند.                                                                                                                    

در هفته دوم ماه میزان معین وزارت مبارزه در جلسه ولسی جرگه در مقابل سوالات اعضای آن گفت کسانیکه بواسطه شما مقرر شده اند در قاچاق مواد مخدر نقش اساسی دارند اعضای ولسی جرگه گفته های وی را اتهام به اعضای ولسی جرگه خوانده جلسه را ترک کردند. در حال حاضر قریب به چهار ملیون  تن در کشور به مواد مخدر معتاد میباشند.                                                                          

سران حکومت وحدت ملی پیامد همکاری پانزده ملیارد دالر را که در جلسه بروکسل تا آخر سال 2020 به تصویب رسید امیدوار کننده میخوانند مردم ما را عقیده بر آنست افراد و گروهای حاکم در جامعه توانستند قریب به نود ملیارد کمک های کشورهای جهان و یک صد و پانزده ملیارد دالر کمک های دولت امریکا را زیر بهانه های مختلف حیف و میل از گاو غدود آن بخاطر احیا و بازسازی افغانستان بمصرف نرسید با موجودیت گروهای فوق در قدرت نباید به کمک های جلسه بروکسل امیدوار بود. زیرا که با سرازیر شدن کمک های فوق الذکر نه تنها در زنده گی ملیونها خانواده تغییراتی رونما نگردید بلکه از سابق هم بدتر شد!                                                                                                                      

افزایش سیل مهاجرت ها به کشورهای منطقه و جهان، فقر، بیکاری، بیماری، دهشت و وحشت، کسر نود و چهار فیصد بیلانس تجارتی، عدم تطبیق پلانهای انکشافی در اکثریت وزارتخانه و ادارات استخراج غیرقانونی، غیر معیاری هزاران معادن، قاچاق سنگهای قیمتی، آثار باستانی، قطع جنگلات مثمر، افزایش هزاران تن مواد مخدر و سایر موضوعات نیز از عوامل اند که سبب افزایش بحرانهای خونین در کشور گردیده است.                                                                                                          

خلاصه اینکه گذشت زمان ثابت ساخت طوفان ویرانگر های پانزده سال قبل که با مسلط ساختن عاملین جنایات فوق الذکر همراه بود توانستند کشور ما را به گرداب خون و کوره های آتش دومین کشور فاسد تهیه کننده نود و سه فیصد مواد مخدر جهان مبدل سازند!                                                                                                                  

بباور وقت آن رسیده که تمام نیروهای سالم اندیش، ترقی پسند، صلح جو کشور بخاطر کاهش دشورایهای فوق الذکر دست اتحاد و دوستی را صادقانه غرض وحدت ملیت های با هم برادر دراز و با راه اندازی مبارزات مسالمت آمیز جامعه مدنی و سایل اطلاعات جمعی صدای اعتراضات خویش بر ضد تمام جنایات انجام شده بلند نمایند.