طوفان نا بودی

کس   به   فکرِ  کشور   ویران   نشد
وز   فغان   ملتی ،  نالان    نشد
شاه   بیند   مردمش   با   اشک   و آه
از   خجالت   مُرده   و   بی   جان   نشد
کس   ز   آن   بیوه   زنی ،   درمانده   ای
جسم   خود   بفروخته ،  گریان  نشد
عزت   و ناموس   مردم   زیر   پاست
دزد   بی   ناموس   در   زندان    نشد
کیست   آنکه   عزتم   را   حافظ   است ؟
حافظم   را   پاکی یی   وجدان   نشد
سیل   و طوفا نی ست   ما   را   در   قفا
هيچ    کس    سدِ    رهء   طوفان    نشد
مهرو ۱۴ ماه می ۲۰۱۶