طنز

یک آلمانی نادان از پیداوار مملکت عزیزما پرسید،
گفتم الحمدالله هرچیزفراوان داریم .
گفت: مثلن چی دارید؟
گفتم: بجای یک رئیس جمهور، دوتا رئیس جمهور فامندوک در ارگ کابل داریم، چهارتا معاون رئیس جمهور، چهل تا سخنگو، چهارصدتا معاون سخن گو و لشکر لشکر مشاور و وزیر و وکیل و والی و قوماندان و سرقوماندان و هوقی و عوقی و کلانکار حکومتی.
گفت: دیگرچی دارید؟
گفتم:
یک لک و بیست و چهارهزار رهبر و امیر و پروفیسور و عالم و ملا و طالب و سادو و مداح و جهادگراسلامی داریم ..
گفت: دیگر؟
گفتم:
خروار خروار تروریست و انتحاری و آدمکش و لچک و اوباش و راهگیر و دزد و دغل و چکه چور داریم.
گفت:
ازحاصلات زراعتی مثل آردگندم و جو و جواری و باقلی و شلغم و مُلِی و کچالو و …. چی دارید؟
گفتم: آردگندم و جو و جواری و باقلی و شلغم و مُلِی و کچالو چیست نادان؟
ما با این مزخرفات اصلن کاری نداریم، حاصلات زراعتی ما الحمدالله چرس و بنگ و تریاک و نسوار دهن و بینی است که در دنیا درجه اول است .
گفت: ازکدام کودکمیاوی استفاده میکنید؟
به ریشش خندیدم و گفتم :
ما از مدرک کود الحمدالله خودکفا هستیم کود تازه وطنی هم فراوان داریم.
گفت: کودتازه وطنی چیست؟
گفتم: نادان
گرتو کوری و ندانی کود تازهٔ افغانیم
چون بدریای کابل آمدی میدانیم .
شرمنده شد و مثل عسکر شکست خورده هیتلر فرار را بر قرار ترجیح داد. آمین یارب العالمین
 زلمی رزمی