طالبان به ریفرندام و نظرخواهی ملت تن دهد!

نوشته کریم پوپل

مورخ 11.03.2109

 

        
در اول خلیل زاد تصور می کرد که ملت افغان صلح می خواهد بهتر راه آنست که به شکل حکومت به طالب داده و مشکلات ختم میشود. مردم هم مجبور است که از حمله انتحاری نجات یابد. دولت ترامپ هم خوش بود که عساکر امریکا بزودی بوطنش برگشته مصارف کم میشود. بعد از چند روزی  اولاً در خود امریکا مخالفت آغاز شد . بعداً اکثر سیاستمداران جهان تصمیم ترامپ را عجولانه خواند.

در افغانستان ۸۰ فیصد مردم نمی حواهند زیر یوغ طالب زندگی کنند. حتا نمی خواهند در راه که طالب پای مانده ، در گیلاس که طالب آب خورده آنرا از بین ببرند. زیرا طالب درهر خانه یک قتل نموده است. برای این مردمان مرگ بهتر است از زندگی زیر یوغ طالب. زیرا طالبان نه به دانش احترام دارند نه به فرهنگ فقط به نظریه خود حکومت میخواهند که ۱۴۰۰ سال سابق مروج بود. در حالیکه با تکنالوجی امروزی امکان به عقب رفتن وجود ندارد. در مناطق که طالب زندگی دارند تمام به جنگ گرفته شده مردمان آن جز گذاره دیگر چاره ندارند. در ان قریه یا ولسوالی جز قتل، مردم را بزور زیر فرمان قرار دادند، بعضاً جوان که با همدیگر محبت می نمایند مورد لت و کوب یا بقتل می رسانند. طالب کار ننموده فقط ماحتاج خود را از عشر ذکات فروش مواد مخدر وغیره بدست می آورند. دیگر طالبان آنزمان را در خواب بیبیند که مردم را مانند مرکب استعمال مینمود. روزی زنان که نفقه اورخانواده بودند نزد طالبان رفتن که ما که شوهر نداریم کار شما نمی مانید از کجا نفقه فامیل را بدست آوریم . طالب گفت بروید تشناب را بخورید . به هر صورت ؟
راه های حل برای از بین بردن چنین مشکلات وجود دارد که بنده نظریه خودرا خدمت تان تقدیم میدارم.
۱. یک یا دو ولایت مانند هرات بدخشان یا مزارشریف شبرغان ولایت های آزاد از هر سنن اعلان شود. تا انعده مردم که در زیر یوغ طالب زندگی نمی کنند یا رنگ طالب را نمیخواهند بیبنند میتواند در وطن میتوانند زندگی کنند.
۲. ریفرندام ویا نظرخواهی از ملت افغان گردد تا چه فیصد از مردم به طالب راهی می دهند.
۳. این نظر خواهی میتواند در جریان حکومت موقت ویا قبل از انتخابات صورت گیرد. هیچ نوع زور و تنفگ در جریان نظر خواهی نباشد. اگر کسی در یک محل لت و کوب ویا کشته شود نظر خواهی بدون شک به طرف دولت محاسبه میشود.
۴. حقوق زن به اساس قوانین ملل متحد که در کشورهای اسلامی داده شده است نه به قوانین مطلق اسلامی زیرا اسلام زن را منحیث فرد ناقص وعقل معرفی نموده است.
۵. اردو قهرمان ما که سالهاست با مشکلات دست وپنجه نموده است به وظیفه خود ادامه دهد. عجالتاً از قطعات طالب در ولایات و ولسوالی قطعات خاص پولیس و اردو ساخته شود. بعد از فراگیری کورسها ، مکاتب نظامی و حربی پوهنتون به قطعات قوای مسلح جذب شوند.
۶. موضوع تلویزونها و میدیاها حل گردد. که سرنوشت آنها چه شده و چگونه به نشرات ادامه دهند.
۷. از تعمیر و مفرزات نظامی که کشورهای خارج بودیجه آنرا بپردازد جداً جلوگیری به عمل ایند.
۸. تماس های مخفی با نظامیان ایران و پاکستان و کشورهای عربی بدون اجازه وزرات امنیت بکلی ممنوع میباشد.
۸. افغانستان برای خود صلح سازد نباید در سر و مشکلات برای کشورهای همسایه تولید کند.
۹. معاهده دیورند را تنها پشتونهای دو طرف حل نموده میتواند. هیچ جرگه و مشوره غیر پشتون مجاز نیست.
۱۰. طالبان حق ندارد که مردم و مامرین دولت را مجبور به پوشیدن پیراهن تنبان و ریش گذاشتن نمایند. فیصله دولت مورد احترام مردم قرار دارند.
۱۱.در مورد دموکراسی آزادی بیان نظریات مردم ، انتقاد از خود ودیگران ، تشکیلات احزاب سیاسی وسازمانهای اجتماعی و جامعه مدنی بحث ونظریات جمع بندی شود تا در مورد به تفاهم برسند.
۱۲. افغانستان دیگر مرکز تروریسم نشود. وهم از خاک افغانستان تروریست به کشورهای خارج فرستاده نشود.
۱۳. مدرسه های دینی مطابق به احصایه دولت اعمار گردد . اشخاص شخصی حق اعمار مدرسه دینی را ندارد. 
۱۴. قطع هرنوع معامله با تولید کننده گان مواد مخدر جلوگیری از کشت مواد مخدر

                  در سیاست اشتباه نکنید که جامعه تباه میشود