صبر وحوصله برهمه چیز غلبه حاصل می کند

نویسنده : دکتور طاوس وردک چهارم اګست ۲۰۱۴ لندن

زندګې در تمام جهان برای انسان های که چیز فهم اند بسیار دشوار ومشکل است
، به خاطر که دانشمندان – علما – سیاسیون نسبت به اشخاص وافراد که
تحصیلات کمتر دارند زیاد رنج می برند زیرا علما وسیاسیون درد های اجتماعی
را به تمام عمق وابعاد ان می فهمند ، منابع ووسایل فشار بالای انسان ها
را خوب تحلیل وارزیابی کرده می توانند ، در افغانستان که به کره اهنګری
تبدیل ګردیده افراد واشخاص در مراحل مختلف  ذریعه میل تفنګ ملیونر شدند
وامروز به زور پول مردمان داخل وخارج را می خرند و برای خود زمینه حکومت
داری را اماده می کنند ، ولې به یک چیز به حساب قوانین فلسفه باید ایمان
داشت که کهنه دیګر نمی تواند به ان شکل که تا دیروز بالای مردم تاخت وتاز
می کرد بعد ازین نیز بتازند ، کهنه دیګر استفراق شده ، مردم بالای کهنه
دیګر باور نه دارند و مردم که مزه کهنه را به ګوشت و استخوان لمس نمود
دیګر ارزوی تحمل کهنه را نه دارند ، در افغانستان انتخابات صورت ګرفت ،
مردم به پای صندق های رای رفتند و رای خویش را استعمال کردند ، اما کهنه
به شکست خود قانع نیست ودست وپای می زنند که باید برای بقای خود و دوستان
و هم قطاران دزد خود باید جای پای پیدا نمایند که این کار را به شرارت –
بیحیايي – سفیدچشمی – تحریکات بیګانه ها – و تهدیدات مسلحانه می خواهند
به کرسي بشانند هر روز یک بهانه می کنند ، هر روز نماینده های شان حرفهای
زشت و غیر انسانی وغیر اخلاقی می زنند ، دو ودشنام می دهند به خاطر اینکه
دکتور اشرف غنی را تحریک نماید ویا بالای وی فشار وارد نماید که سر تسلیم
فرود اورد ،ولې به همان اندازه که اورا زیر فشار قرار می دهند ، به همان
اندازه او از حوصله مندي – هوشیاری – درایت ودرک درست استفاده می نمایند
و به مسایل می پردازد و همه مشکلات را به تحمل وحوصله مندی حل وفصل می
نماید ،اخر قانون انتخابات – مراجع مسول یعنی کمیسیون های مستقل دوګانه
انتخابات موجود است و نمایند های جامعه جهانی نیز حضور دارند ودر ابتدا
بالای موضوعات بین هر سه طرف ( اشرف غنی احمد زۍ – عبدالله عبدالله و ملل
متحد )  موافقه صورت ګرفته ولې از طرف یک عده افغانهای که نمایندګی از
ایران ویا پاکستان می کنند بالای اقای عبدالله عبدالله انواع فورمول ها
وموضوعات را روزانه یکي پشت دیګرې تجدید می نمایند که ګویا اګر برنده نه
شود اقلا پروسه را تخریب و به بحران بکشانند ، که این خود به ضرر خود ټیم
تحول وهم ګرایی تمام خواهد شد ، امید وارم به موضوعات که در توافق نامه
که از طرف ملل متحد توحید شده وبه حیث یک سند قانونی در امده اهمیت قایل
شد و انرا در شمارش ارا به صورت دقیق تطبیق نمایند ، فرض کنیم که از
دکتور صاحب اشرف غنی ۵۰۰۰۰۰ رای باطل شد از اقای داکتر عبدالله نیز از
۶۰۰۰۰۰  ارا نیز باطل می شود ، پس دو باره همان یک ملیون رای اقای اشرف
غنی نسبت به عبدالله عبدالله زیاد می شود وبرنده به هر صورت وبه هر ضرب
وتقسیم که بکنید باز اشرف غنی احمد زۍ است و من برای وی حوصله زیاد
خواهانم .