شیوه های نفوذامریکا:بخش چهارم

محمدولی

پیوسته به گذشته

استعمار مطبوعاتی انگلیس وامریکا هر سفیدی را سیاه وهر سیاهی را سفید جلوه میدهد.این دستگاه های نشراتی یک سر وصد زبان با مهارت همه اعمال دیگران را زشت وهر نوع تجاوز وبیداد خودشانرا زیبا جلوه میدهند .صحنه ارایی های دروغین یکی از مهارتهای انهاست.تسلط شبکه های تلویزیونی غرب درنشر اخبار غلط برای ایجاد هیجانات برعلیه مخالفین،حقایق را انعکاس نمیدهند .یک نمونه چنین صحنه ارایی: بعد از اشغال کویت از جانب عراق زن جوان کویتی درصفحات تلویزیونهای امریکا ظاهر شده با احساسات وهیجانات به سوالات ژورنالستان جواب میداد واز وحشت عراق در مورد اطفال نوزاد شفاخانه ها قصه میکرد اوگفت عراقی ها همه ماشینهای را که اطفال پیش اززمان معین تولددران نگهداری میشوندعمدآ خاموش کرده اند تا اطفال بمیرند اما بعدآ ثابت شد که او مادر کدام طفل در شفاخانه نه بلکه دختر سفیر کویت مقیم عراق بود واین صحنه ارایی به شکل جعلی ترتیب شده بود.
تلویزیون های مزدور درافغانستان سر ااز فرمان مشاوران امریکائی شان برنمیدارند صحنه ارایی ترور جنرال عبدالرزاق در قندهار توسط تلویزیون طلوع مظحکه ای بیش نبود .هیچوقت نشنیده باشد که این تلویزون نام ازتلفات عساکر امریکا ببرد ویا حمله بر مراکز انهارا نام گیرد بلکه بنام عسکر خارجی واقامتگاه خارجی ها خبر را نشر میکند.
لیبرالیسم غرب که انسان راکامل الاختیار میداندوکسی براو حکم نمیراندوتکلیفش را در برابر دیگران معین نمیسازد باعث شده است تا نسل نو ان دچار انحطاط درزندگی شان گردد یکی از روسای جموریخواه مجلس نمایندگان
بنام ((نیوت کینگرش) گفته بود: درکشوریکه دخترکان ۱۲ ساله صاحب اولاد میشوند،اطفال ۱۵ ساله یکدیگر را میکشند ،نوجوانان ۱۷ ساله مبتلا به مرض ایدز میشوندو۱۸ ساله ها دپلومی درعین بیسوادی بدست میاورند کشوری نیست که اماده رهبری کردن جهان باشد.
این پیشبینی درشروع قرن ۲۱ درست بود وامریکا نتوانست ارمان رهبری جهان را بسر رساند . وقتی وضع اجتماعی یک کشور به چنین حالت بیان گردد به یقین که نفوذ او درسایر کشور مبرا ازین فجایع بوده نمیتواند.جای تاسف انست که این کشور با این همه فجایع قبله امال جهاد افغانستان قرار گرفت وخواست نیروهای “کفرشکن”برای نجات اسلام را درخدمت گیرد وتاکنون برانها حساب کندوازین طریق برکشور مسلط گردد.
سلطه امریکا بر افغانستان مصیبتهای بی شماری را برمردم ما تحمیل کرده است. ان کشور با یک بازی پیچیده ،طولانی وخونین موفق به تاسس پایگاه های نظامی در افغانستان گردید ه بر سرنوشت ان از جنگ تا صلح وازروابط خارجی تا امور داخلی حکمرانی کند .
با تاسف که از تسلط مستقیم هجده ساله امریکا نه مردم افغانستان بلکه همان نفوذی های جنگجو وگوش به فرمانهای ویرانگر این کشور بهره گرفتند وحالا بحیث ابزار مطیع وفرمانبرداربه هر امر ونهی ان امین وثمه امین میگویند.

ختم