شکوفه های طبع

  نوشته نذیر ظفر ورجینیا – امریکا

 

عشق باشد خدا ؛ خدا عشقست

بنده عشقست و کبریا عشقست

گر به چشمان عقل خود نگری

فرش تا عرش هر کجا عشقست

(ظفر)

******    ********

گلو از من سخن از کردگار است

گپ حق از رضای کردگار است

ز حرف حق کسیکه می هراسد

جبون و کاذب و بی بند و بار است

(ظفر)

******    ******************

من دفتر روز خویش چون باز کنم

با نام تو کار خویـــــــش آغاز کنم

هر چند که دادی به همانم راضی

نه شکوه کنم نه قهر و نه ناز کنم

(ظفر)

******    *********************

یارب تو به ذات پاک خود سبــــــحانی

از خـــــــــیر و ز شر بنده گان میدانی

من عاصی ام و درین جهان سوخته ام

این سوخـــــته را دوباره میــــسوزانی ؟

(ظفر)

******      **********************

در گوش من هر صدا صدای تو بود

در هر نفـــــــسم هوا؛ هوای  تو بود

تا زنده ام از تو زنده گـــــــانی دارم

یعنیــــکه به من بقــــا؛ بقـای تو بود

(ظفر)

*****     ******************

تو کجایی که دلم پشـــــت تو پر پر دارد

انتــــــظار تو عــــجب مزه ء دیگر دارد

وصل تو گر چه حرامست به زعم زاهد

شهـــــد دیدار تو ســــــودای مکرر دارد

(ظفر)

******     ******************

بسته در زنجیر گیسوی تو ام

میخکوب خال ابروی تو ام

هر طرف با جانفشانی میتپم

باز می بینم که پهلوی تو ام

(ظفر)

******     ************

صیاد ! مـــــرا به دام انداخته یی

صد فتنه برای قتل من ساخته یی

صد بار مرا کشی به عشق وطنم

برنده منـــــــم ؛ تو آبرو باخته یی

(ظفر)

*****    **************

اجنبی هر چی کند ما به وطن دلبندیم

بلــــــبلان ایم که با عشق چمن دلبندیم

چون شهیدان وفا پیشه ء مردانه صفت

جان فدا کرده و با خون و کفن دلبندیم

(ظفر)

____________________________2019