شمارۀ 48 سوسیالیسم کارگری

شمارۀ 48 سوسیالیسم کارگری نشریه سازمان سوسیالیست های کارگری افغانستان