شماره 49 سوسیالیسم کارگری

شماره 49 سوسیالیسم کارگری نشریه سازمان سوسیالیست های کارگری افغانستان