شراب محفل تان خون هموطن نكنيد

شراب محفل تان خون هموطن نكنيد
چنين براى خدا! باده در دهن نكنيد

ز بهر راحت و آسايش دو روزه ى تان
قبول خدمت “كيرى” و “بايدن” نكنيد

ز خانه خانه جل و پوستكش را برديد
دگر جنايت و آتش دراين وطن نكنيد

به كان و كيفيت و نام نعره ى تكبير
گلو دريده چنين كشتن و زدن نكنيد

به روى خواهر تان گر نقاب مى بنديد
نهانى بوسه ز مه روى سيم تن نكنيد

هر آن كرده ى تان درج لوح تاريخست
جهاد گفته و صد پاره آن يخن نكنيد

به نام دين، بشد قتل و غارت ميهن
دگر ريايى به ريش و سر و چپن نكنيد

زبير واعظى