شاه برده شد ، خمینی آورده شد !

صدای آمریکا : شاهزاده رضا پهلوی که هنگام انقلاب ۱۳۵۷ بچه بود اینک یک جنبش اپوزیسیون را از منزلش در ایالت مریلند در آمریکا رهبری می کند….

تیتر بالا را صدای آمریکا زده بود . رهبری جنبش توسط رضا پهلوی از منزلش درمریلند آمریکا ، من را یاد خودم انداخت . من هم یه سایت زندان تیف عراق دارم ، جد بزرگ اولم به آمیب شاه در کف اقیانوس برمیگردد ، زمان کودتای 28 مرداد با مهندسی غرب اصلا نبودم بعدا که آمدم خیلی مُخ بودم . هنگام تعویض نظام سیاسی ایران در 1357 توسط غرب ، من هم بچه ای بودم که دوست داشت شاه بشه تا ببینه مفت خوری چه جوریه ؟


صادق زیبا کلام : ۲۶دیماه سالگرد روزی هست که محمدرضاپهلوی کشوررا درسال۵۷ ترک کرد.
 حکومت اسلامی ایران ازاین رویداد بعنوان “سالروزفرارشاه”یادمیکندوهمه ساله مطالب فراوانی درخصوص”فرار”وی میگویند و مینویسند.اماواقعیت آنست که او”فرارنکرد” بلکه کشوررا”ترک کرد”…

ممکن است نظر شخصی زیبا کلام همین باشد ولی بیانش در شرایط فعلی وخرتوخری مملکت جنبه شخصی ندارد .  رضا پهلوی را در مدیای غرب فعال کرده اند ، در مسیر برجام ممکن است جایی دری به رویش باز شود . یعنی با ترکیب بازماندگان سلطنت و اصلاح طلبان حکومتی ، فضای دیگری شکل بگیرد تا نهایتا روحانییت حاکم برگردد به کوزه تاریخی خودش یعنی حوزه علمیه…روی بازماندگان سلطنت ظاهرا خیلی ها توافق دارند . ظرفیت و شوق عجیبی در هر2 طرف جهت کشیدن ماله روی جنایتهایشان وجود دارد . این 2 هم البته تضاد ماهوی هم با هم نداشتند حتی رضا پهلوی آرزو داشت کنار پاسداران با صدام یزید کافر بجنگد و شهید شود که خدا نخواست ! در چنین حالتی ادبیات حاکمان از همین حالا بهتر است کمی نرم شود ! خوبیت ندارد که آشتی در تقدیر باشد و همزمان همان ادبیات تخمی ” فرارشاه خائن و ظهور امام خمینی با کمک محمد و موسی و عیسی تا چوب تو کون مردم بکند….شاه کشور را ترک کرد شاید واقعی نباشد ولی بهتر است از قبل که مدعی بودند نشست گوادلوپ برای این تشکیل شد تا از ظهور خمینی در ایران جلوگیری شود….

در ادبیات واقعی شاه فرار نکرد و کشور را ترک نکرد ! یعنی شاه کاری نکرد بلکه در حالتی مفعولی شاه برده شد و خمینی آورده شد ! درنگاه بی طرفانه و 1357 تعویض نظام سیاسی در ایران بود ، که مهندسی و لجستیکش با خالقان همین برجام در امروز بودند . بحران اقتصادی سیستم سرمایه داری در دهه 1970 میلادی آغاز ماجرا بود . برای مقابله با آن بحران اقتصادی و همزمان جلوگیری از نفوذ شوروی سابق ، راه حل تعویض نظام سیاسی در ایران مطرح شد . این تئوری توسط بانکهای جهانی چند سال بعد در نشست معروف گوادلوپ استارت عملی خورد و مشکلشان در تاکتیک حل شد به قیمت عقب ماندگی استراتژیک و خراب کردن کل ایران …

یه اسکولی هم گفته بود : چرا مجاهدین از سلطنت هراس دارند ؟ البته اشکالات و خطاهای ریز و درشت مجاهدین تا ابد به قوت خودش باقی میماند . دعوای سیاسی بین این 2 هم به خودشان مربوط است . ولی بعدش فرض کنید در رینگ بوکس دست و پای تو را ببندند و به حریفت کلیه امکانات را هم بدهند ، تا در این صحنه درمقابل تو باشد… اسکول خان در چنین صحنه ای کی از کی میترسه ؟

نمیدونم چرا عده ای اصرار دارند که در قرن 21 از آیکیوی قرن 16 استفاده کنند ؟؟

اسماعیل هوشیار