شانزده آذر، روزمقاومت دانشجویان علیه استبداد وامپریالیسم گرامی باد!

 

روزدانشجو باردیگر فرا میرسد.شانزده آذر 1332 به عنوان روز «مقاومت تاریخی» برعلیه استبداد ستم شاهی واستعماردر تاریخ مبارزاتی دانشجویان ایران ثبت شده است. مبارزه دانشجویان دانشگاه تهران برعلیه دادگاه فرمایشی وارتجاعی دکتر محمد مصدق وبرعلیه سفر نیکسون معاون وقت رییس‌جمهوری امپریالیسم آمریکا درایران بازتاب وسیعی داشت . در این روزدر پی یورش نیروهای امنیتی و گارد شاهنشاهی به دانشکدۀ فنی دانشگاه تهران و درگیری میان آنان و دانشجویان، سه دانشجوی مبارزاین دانشگاه ;شریعت‌رضوی، مصطفی بزرگ‌نیا و احمد قندچی در راه میهن وبرای آزادی واستقلال جان باختند ودهها تن مجروح و بازداشت شدند.از آن پس همه ساله، دانشجویان دانشگاه تهران و دیگر دانشگاه‌های سراسرایران مراسمی به یاد شهیدان آن روز برپا کرده و دردوران سیاه جمهوری اسلامی نیز دانشجویان این روز را همواره گرامی داشته اند. جنبش چند سال اخیر دانشجوئی ایران با الهام از نسل گذشته و دستاوردهای پرباروارجمندی که این نسل برای آنها به ارث گذارده است ،خیزش انقلابی و خیره کننده 18 تیر 78 را آفرید که با جنبش دموکراتیک، ضد سلطنت و ضد امپریالیستی پیوندخورد. این جنبش ناقوس مرگ رژیم اسلامی را به صدا درآورد وهمانند شانزده آذر بازتاب درد و رنج عمومی مردم ایران بود.

حزب کارایران(توفان) یاد همه دانشجویانی که درمبارزه علیه رژیمهای تبهکار شاه وشیخ جان باختند، را گرامی میدارد وبرای هموطنان دانشجو که در شرایط خفقان واستبداد مذهبی حاکم درایران برای آزادی وحقوق دمکراتیک وبهبود شرایط صنفی وسیاسی خود وسایر زحمتکشان می رزمند موفقیت آرزو میکند.

روزدانشجوگرامی باد!
سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی بدست مردم ایران!
دست امپریالیسم آمریکا ازایران ومنطقه کوتاه باد!
حزب کارایران(توفان)
آذر ماه 1396
www.toufan.org