سر زمين که فراموش خدا شده ؟؟؟؟ افغانستان

خدا هستي يا نيستي، ؟؟ اګر هستي کجا هستي ، شنګ خودرا معلوم کن ، به نظر مردم که درکهايت نيست وبه فکر مردم افغانستان نيستي وهيچ نه شدي ، اګر مي بودي اقلا يک روز به داد مردمان ما مي رسيدي ، بچه هاي ناز ودختران جوان وطنم ، پيچه سفيدان و کهنه سالان را در شهر وبازار ، در مسجد وتکيه خانه ، در مکتب و در روي سرک وجاده  ، درکلب ورزشي توسط سفله ګان وبيوجدانان اين فرزندان وحشت ودحشت ، اين فروخته شدګان به دالر ويورو ، به مقام وچوکي همه روزه به خون غرقه مي سازي ، کجاشد ان نام مهربان ورحيمت ، رحمانت ، از ۹۹ نام ، چي شد ترحم و شفقتت به فرزندان پدران بدبخت افغان ، از تو مي پرسم اي خدا چرا انقدر ظالم وقهار وجابر، هستي که کثيف ترين ريش داران ګردن کلفت وچرکين ، دروغ ګو واغوا ګر، وشيطان را سر مردم ما به نام رهبران ۱۶ ګانه تنظيم هاي جهادي وجنبشي ، طالبها وداعشيان و نوکران هميشه در خدمت امپرياليزم خون آشام   سر ما حاکم و مقرر ساختي که در همين ۴۰ سال متواتر  مارا وفرزندان مارا مي کشند ،  سر مي برند ، تخريب مي کنند ، چور مي کنند ، کډنپ مي کنند ، رشوت مي ګيرند و غصب مي کند وصداي ، آواز ، نګاه انساني وبشر دوستي از ذاتت بالا نه شد حکم وفرمانت صادر نه کردي که اين شيادين و نصواريان ، اين کثافت ها ، اين ريش داران معامله ګر وسود جوي ظالم را از سر ما دور کني و به مرض ابولا که در افريقا نازل کردي سر اين نوکران ( ناتو ، پاکستان ، ايران ، عربها ، چين وروسها )، نازل وصادر مي کردي  وفرزندان فقير ، محتاج ، بيکار وغريب افغان را هر چي زود تر نجات  مي دادي ، از بين ۳۵ مليون نفوس کشور اقلا يک مليون فدايي خلق نه کردي ، هرچي را خلق کردي از يک سر دزد و خاين ووطن فروش ودر خدمت بيګا نه ها است  ودر خدمت دين استبدادي هستند ، سلسله قتل وکشتار هر روز تکرار مي شود وفقط با يک تسليت ګفتن و تقبيح کردن و به الفاظ شديد محکوم نمودن  اکتفا نموده کافي است   ، چرا وجدانهاي خوابيده و نوکر ومزدور ( ع و غ  وورزاي سکتور امنيتي )، استعفي نمي نمايند  تا اين که وطن پرستان واقعي خداي بزرګ  به جاي انها  وحي نازل نمايند و تغير در همه حالات بحراني بوجود آورند ؟؟؟