زورِ مــا و ضـعـفِ مـــا

 

(( بـر غـزل مـیـرزا  غـالــب ))

===================

 

مــا را مــدان   قـطـره  کـه  آن  قـلــزمـیـم  مـــا

چـون  ذره  در مـیـانِ خـودش  خـود گـمـیـم مــا

 

بـر خـاکِ کـویِ دوسـت چـنـان شـمعِ  روشـنـیـم

بــر  آسـمـانِ     خــاطـره اش   انجـمـیــم   مـــا

 

مـشـتـاقِ جـلــوه  هـــای عــزیــزانِ  هـمــدلــیــم

بــر تـشـنـه لــب نـشستـه خـمـاران  خـمـیـم مـــا

 

مــا نـیستیـم چــو گـفـتـه ی غـالـب ز یک دیــار

(( ازهـنـد و اصفهـان و هــرات و قـُـمـیـم مـــا))

 

لاکـن ز ضعـفِ خـویـش و فـرَس هـای دیگـران

ایـنگــونـه  پــا شکـستـه  بــه زیــرِ سُـمـیــم مـــا

 

مــا را بــه تـعـنـه مـیکُـشـد ایـن حـاسـدانِ دهــر

گـویـا بــه  آسِ  ظـلمـتِ شــان  گـنــدمـیــم  مـــا

 

گـاهـی   بــه   دشمـنـان  زده  دَم   از  بــرادری

بـا خـویـش گـشتـه دشمـن عجـب  مـردمـیـم مـــا

 

وامـانـدگـیِ مــاسـت کــه از مــا بــه مــا رســــد

ورنــه بــه  زیــرِ کــامِ  عــدو  گــژدمـیـــم  مـــا

 

” فضلی” زغـفـلـتِ تــو رقـیـب تــا کجـا رسـیـد

تــا  حـــال  در  خـیــالِ  خـــرِ بـی  دُمـیـــم مـــا