زبیده حقوق

اعلان فوتی
بازگشت همه بسوی اوست
انجنیر نعیم حقوق، کریم حقوق و شریف حقوق پسران
نادره زبیر، نوریه مهر، ذکیه بارز، طاهره نادری و شکریه ظاهری دختران
صفحیه حقوق حسابی، ماری حقوق و بلقیس حقوق عروسان
دگروال متقاعد هوایی غلام رسول زبیر، قادر بارز و محمود نادری دامادان
پرویز زبیر، یما مهر، خالد حقوق، داکتر لیلی حقوق، انجنیر مریم حقوق، مسعود بارز، انجنیر سلیمان نادری و تمنا ظاهری نواسه ها
نسبت وفات مرحومه بی بی زبیده حقوق خانم مرحوم محمدهاشم حقوق به اطلاع دوستان میرسانند که  جنازه به روز جمعه 11.08.2017 به ساعت 8 صبح قبل از ظهردر مقبره
Nruer Südfriedhof
Hochöckerstr.90
81737 München
بعد از ادای نمازه جنازه  بخاک سپرده می شود.
فاتحه مرددانه و زنانه مرحومه در همان روز از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر در مسجد افغانها به آدرس ذیل
Neumarkterstr-70
81679 München
برکزار می گردد.
تیلفونهای تماس
004915228677097
004915770636844