زاهدا ! جنت و هر گونه ثوابش از تو

زاهدا ! جنت و هر گونه ثوابش از تو

انكر و منكر و يا داده جوابش از من

زمزم و شير و شكر، شهدك نابش از تو

باده و ساغر و پيمانه شرابش از من

قند و خرماگك و حلواگك نرمى ز تو شد

دو سه پيمانه و چند سيخ كبابش از من

تو بگير جام هر آن كس بشكن اى آخند!

ريختن جرعه شرابى به خرابش از من

تو بخشكان لب هر تشنه و هر سبزه و گل

به هر آن تشنه لبى دادن آبش از من

تو و هر لحظه و آن طاعت و عذرى بخدا

نيكى و خدمت مردم، بيحسابش با من

تو سحر خيز و بكن سجده و زهدى ز ريا

تا سحر در برم آنشوخ و عتابش از من

تو خيالى گر ز هفتاد و دو حورش ببرى !؟

امشب هر بوسه ى نقد و پيچ و تابش از من

رسم سنگسار زن و سر زدن پير و جوان

از تو، ليك درد و غم و رنج و عذابش از من

همه خوبى و مزاياى جنان مال تو باد

ساقى و ساغر و مينا و شرابش از من

زبير واعظى