روز خونین رسانه ها جنایتی است برای خفه کردن صدای  مردم

(فرهاد)

از یک طرف نهنگ، از دیگر طرف پلنگ

هر دو بخون ما دهن کرده اند رنگ

 

بتاریخ دهم ثور سال جاری به نسبت حمله خونین تروریستی که توسط دشمنان سوگند خورده داخلی و خارجی مردم افغانستان در ساحه شش درک شهر کابل صورت گرفت سبب شهادت بیست تن و زخمی شدن قریب 50 تن شهروندان بی گناه از جمله خبرنگاران رسانه ها گردید.

حملات حادثه خونین دهم ثور و سایر حوادث که در ساحه دشت برچی و ولایت خوست بالای خبرنگار بی بی سی و کندهار بالای خبرنگار صدای امریکا در هفته اول و دوم ماه ثور صورت گرفت مردم، آگاهان امور و عده از اعضای پارلمان انجام حملات متذکره را کشتار جمعی و جنایات جنگی خوانده از طریق وسایل اطلاعات جمعی محافل، مجالس علت آنرا چنین بیان داشته اند اعضای مشرانو جرگه رسیدن تروریست را به ساحه شش درک پلان شده و سوال برانگیز خوانده پدر احمدشاه خبرنگار بی بی سی کشته شدن پسر اش را در ولایت خوست نیز سوال بر انگیز میخواند.

عدۀ به این باورند که اعمال نفوذ دشمنان در داخل دولت سبب شده که آنها در هر نقطه از جمله ساحه شش درک شهر کابل که از لحاظ امنیتی یک ساحه حساس امنیتی بوده غرض رفت و آمد موتر ها قیودات سخت وضع شده که آزادانه بتوانند جنایات خونین را انجام دهند جای تاسف است که مسئولین بجای اعتراف و کمبودی و کوتاهی های خویش در رابطه به جلوگیری از حوادث متذکره با چشم سفیدی میخواهند واقعیت ها را کتمان و از چشم مردم پنهان سازند.

یکعدۀ دیگر بازیهای ریاکارانه و دوجانبه  قوت های خارجی را در مبارزه با هراس افگنی و مواد مخدر عامل چالشهای فوق میدانند.

بعضی ها میگویند به گرو گرفتن مردم افغانستان بواسطه غاصبین میلیونها جریب زمین، عاملین فساد گسترده، دامن زدن انواع خشونت های خانواده گی، خصومت های قومی، لسانی، سمتی، مذهبی، تنظیمی، حزبی، مافیای مواد مخدر، اقتصادی، مسلط بودن غارتگران، ثروتهای مادی،  معنوی در کشور از جمله استخراج کننده گان غیر قانونی هزاران معادن، قطع جنگلات مثمر و غیر مثمر، قاچاق آثار باستانی، لیلام کننده گان هزاران موسسات بزرگ و کوچک تولیدی، خدماتی، تجارتی، دولتی و مختلط، زیر نام خصوصی سازی، زن ستیزان، مردم ستیزان، فرهنگ ستیزان، قانون ستیزان و حامیان خارجی شان بزرگترین علت دشواریهای فوق بوده، میافزایند.

بازیگران فوق الذکر بخاطر غارت بیشتر ثروتهای مادی و معنوی کشور و از پا درآوردن مردم افغانستان طبق سناریو باداران خویش عمل نموده تا سود های بزرگ را به ارزش صد ها ملیارد دالر سالانه که از ناحیه مواد مخدر، استخراج غیر قانونی معادن، قطع جنگلات مثمر و غیر مثمر، قاچاق آثار باستانی و سنگ های قیمتی بدست میاورند نمیخواهند از دست دهند.

اعمار هزاران شهرک ها، قصر ها، بلند منزل ها، شرکت های ترانسپورت هوائی، زمینی، تجارتی در داخل و خارج کشور و سرمایه گذاری ده ها ملیارد دالر بواسطه عاملین جنایات فوق ذکر در بانک های خارجی از برکت بازیهای فوق نصیب بازیگران گردیده است.

در مقابل مردم ما گوشت دهن توپ و مواد سوخت جنگ افروزان داخلی و خارجی بوده شب و روز به نسبت بازیهای متذکره در کوره های آتش و گرداب های خون نیست و نابود شده صدای شان به آسمانها بلند شده با تاسف گوش شنوا و چشم بینا بازیگران کر و کور شده هنوز هم از سر خر جهل خویش پائین نیامده به ادامه جنگ و خونریزی ها تاکید مینمایند.

به کشتار مردم بی گناه و ویرانی روستاها، شهرها به بهانه داعش، طالب و غیره ادامه داده و قلب هایشان به سنگ مبدل گردیده از همین لحاظ  به فریاد خانواده های شهدا، مجروحین و قریب چهار میلیون معتادین به مواد مخدر و میلیونها تن بیجاه شده گان داخلی، جاری شدن سیل های خون، ویرانی شهر ها و روستاها مبدل شدن افغانستان به میدان جنگ نیابتی، پایگاه مافیای بین المللی مواد مخدر و سایر جنایات که جریان دارد مسئولانه برخورد نکرده باداران شان  هر چه بخواهند عمل مینمایند.

خلاصه اینکه حمله روز دهم ثور (روز خونین رسانه ها) مثل سایر جنایات پی در پی که صورت گرفته، بزرگترین جنایات بخاطر خفه ساختن صدای مردم و ادامۀ جنگ های خونین گذشته زیر نام جنگ خندق که بواسطه گروه های تروریستی زیر نظر اداره (آی، اس، آی) و حامیان بین المللی شان برضد کشور و مردم  ما طراحی شده، بخش از پلان کشور های توسعه طلب که آرزوی رسیدن به ثروتهای مادی، معنوی کشور های آسیای میانه، خاور میانه را در سر میپرورانند، بوده و میباشند.

بباور ما تا زمانیکه نیروهای ملی، مترقی، سالم اندیش، عدالت خواه مردم آگاه و رنجدیده ما صدای اعتراضات خویش را با وحدت عمل و نظر صادقانه از طریق وسایل اطلاعات جمعی و جامعه مد نی و راه اندازی مبارزات مسالمت آمیز بلند نه نمایند.

نمیتوان ده ها میلیون مردم را از این کوره های آتش و گرداب های خون نجات داد.