رهبران اين وطن غارتگرند

رهبران اين وطن غارتگرند
هست و بود ما به يغما ميبرند

نا بكار و مفسدند و بى خرد
روز و شب اندر خيال دالرند

قومگرايى و تعصب كار شان
عامل جنگ و نزاع با لشكرند

نه به چرت ملت و حب وطن
نه هراسان از خدا و محشرند

كاخها دارند به بيرون و درون
نا مسلمان و حريص و كافرند

نزد اربابان قدرت ژاژخاى
نا توان و نوكر اند و چاكرند

اين جواسيس پليد و كينه جو
دزد هايى با چراغ و اخترند

آنچه گويى در خصوصشان كمست
چونكه با همچو صفات جادو گرند

اى دريغا با وجود اين نكات
سال هايى شد كه بر ما افسرند

گر چه اين حرفم نباشد ايده آل
مر ببخشاييد كه از جنس خرند

زبير واعظى