رباعیات میهنی

بر حال و به روز خویش حیرانیم ما
آتش بگرفته ایم و بریانیم ما
ما لقمهء خام طالب و داعشیان
آخر نه مگر ز جنس انسانیم ما ؟
ــــــ

آتش زده اند خانه و لانهء ما
کشتند عزیزو ناز و دُردانهء ما
نان آورخانه آن پدر جان داده ست
اشکی ؛ ز برای ما و ویرانهء ما
ــــــ

با جاهل و قاتلان مدارا کردند
نی رحم به حال مردم ما کردند
آن بی خردان عصرو بی فرهنگ را
دانای زمانه خوانده آنجا کردند

مهرو نهم آگست ۲۰۱۹