رازهای موفقیت عصر و زمانه خر خری و خرسواری

(طنز) ز. رزمی
گویند یکی از ملاهای عصر و زمانه خر خری و خرسواری.به مریدان حلقه بگوشش چنین پند و اندرز میداد:
لازم نیست درس و مکتب بخوانی، از درس خواندن کسی به بجایی نرسیده
جاهل و نادان باش تا :
خلق گویند مغز خر خورده است
آنکه دراحمقی تمام بود
یا
درسرش مغزنیست پنداری
مغز او را خر دگر خورده
-ازکودکی مرغ دزدی را پیشه کن، تا در بزرگی صاحب آرگاه و بارگاه، ویلا و باغ بالا شوی
قرار نیست که بدون دزدی و چور و چپاول به جایی برسی.
عاق و عوق پدر و مادرباش، یک پدرخوانده پاکستانی یا ایرانی و یا وهابی و یا امریکایی برایت دست و پا کن
دروازه های پیشرفت و ترقی و تعالی همانجاست، انشاءالله پول و ثروت، شان و شوکت و دبدبه و کبکبه و وزارت و ریاست در چنگال توست،
نشد، جنرال و مارشال و سناتور و وکیل شورا که حتمن از توست.
.نشد، به غارهای کوه ها پناه ببر،
راه گیری و باج گیری و قاچاق چرس و تریاک کن ،
نشد، معادن را غارت کن
نشد، برادرناراض و فریب خورده شو،به کارخانه طالب سازی ملامحمدعمرامیرالمومنین برو ،بزن ، بکن، بکش، سنگسار و غرغره کن
نشد، بر سراحمقان و ساده لوحان کلاه بگذارکه بپرند بالا و بالاتر و به ملاقات حوران بهشتی بروند، وقتی به آنجا که رسیدند روی ماه حوران بهشتی را ازجانب تو هم ببوسند.
- بی رحم و قسی القلب و ظالم و خونخوار باش اما دربرابرپول و امتیاز و زر و زور، مهربان، چاپلوس ، گردن پت و دریک کلمه خر زبان بسته،آنقدرخرکه خرهای واقعی هم باورکنند که خر اصلی تو هستی .
ازراستی و صداقت و شرافت انسانی دوری کن، این مزخرفات که نان ندارند،
فتنه و دروغگو، دو روی و دو رنگ، مکار و حیله گر و لفاظ و دهان دریده باش
خلص کلام شرم را بخور و حیا را بکمربسته کن .
- شکم لاشخوری داشته باش، منتها سعی کن هضم شده بخوری تا ازحیث معده به تکلیفی گرفتار نیایی.
- نورانی باش هرگز ریش و پشم و کیک و شپش و چرک و چتل را ازچهره مبارک دورنکن چرا که گل زیر جل است .
- اگرفقط اهل فتوا و گپ و سخن و حرف مفت گفتن هستی، ملائی دریگان تلویزیون را پیشه کن و (گلاب بروی بیننده های تلویزیون)هرجفنگی که بدهانت برابر شد، با شاخی باد کن و ساده لوحان را بغولان .
و من الله توفیق.