دولت برای مذاکرات با طالبان خط قرمز خودرا اعلان نمود

نوشته کریم پوپل

11.04.2019

قرار است در آینده نزدیک توافقنامه بین طالبان و امریکا روی وقت خروج قوای امریکا قطع هرنوع فعالیت تروریزم از افغانستان به امضا رسد. نوبت به دولت و مردم افغانستان می رسد که با طالبان چگونه دولتی را میسازند. 
اساساً طالبان دولت ج.ا افغانستان را دست نشانده خارج ، اردو افغانستان را عساکر مزدور ، دیموکراسی را ساخته غرب ، قانون اساسی را حفظ نظام خارجی ، کارکنان دولتی را متهم به فساد دیگری را بنام اختلاس گر کشیده خودرا فرزند نیک و وفادار به این کشور دانسته دولت امارات درون تهی را سازد که این آرمان را بگور خواهند برد.
دولت افغانستان شورای صلح را آماده نموده و خواست خودا طی جلسه اعلان نمود که قرار ذیل است.
۱. نظام جمهوری اسلام
۲. قانون اساسی
۳. برگذاری انتخابات
همچنان روی موضوعات حفظ قوای مسلح کشور ، خط فرضی دیورند و حقوق زنان و حفظ دولت ملی بحث خواهد نمود. قبل از همه دولت افغانستان می خواهد بداند که پاکستان و طالبان چه می خواهد. گویند برای بدست آوردن صلح باید قربانی داد اولین قربانی حقوق زنان افغانستان خواهد بود.