دوست دارم فيس بوك را

دوست دارم فيس بوك را
از سحر تا شام او را
هزاران صفحه با هر نام او را
كمنت و لايك و هم دشنام او را
در پيامخانه خط و پيغام او را
به هر جا مطلب خوب و قوى و خام او را
ز هر يك مطلبى يك سوژه و الهام او را
::::::::::
دوست دارم فيس بوك را
به هر سو جنگ او را
ماجرا و زد و خورد و رنگ او را
يگان تصوير و يا آهنگ او را
چى نا مطلوب و يا خوشرنگ او را
يگان تا آدمين منگ او را
يگان بى سويه و هم خنگ او را
::::::::::
دوست دارم فيس بوك را
دوست دارم جوك او را
يگان تا آدمين پوك او را
عضو هاى شله و لافوك او را
دوست دارم من سخن كوتاه ز سر تا نوك او را
::::::::::
دوست دارم فيس بوك را
هزاران شوخك طناز او را
راز او را، ناز او را، ساز او را
يگان تا خيله و نا ديده و غماز او را
ز لاغر تا به چاق و كوته و دراز او را
تا هنر مند و وزير و أفسر و سرباز او را
::::::::::
دوست دارم فيس بوك را
لحظه هاى شاد او را
اين فضاى پر گپ و آزاد او را
ابتكار و انتقاد و پيشنهاد و داد او را
به هر سو شاعر و استاد او را
::::::::::
دوست دارم فيس بوك را
زحمت و غم هاى او را
در نبرد زندگى غوغاى او را
دوستان خوب و بى همتاى او را
رفيق و دوست و بيگانه و تا خويشهاى او را
دوست دارم فيس بوك را
از سحر تا شام او را
كمنت و لايك و هم دشنام او را

زبير واعظى