در سوگ سپردن اختیار کشور ما به طالبان « پاکستان»

غارتگری ، خاکم برِ پنجاب سپرده ست
دریا به یکی خندق و مرداب سپرده ست
بر مأمن وآن جایگهء قتل و جانی
طالب بوَدش نوکر و اصحاب ،سپرده ست
همسایه ایکه عمری ز ما جان بگرفته
تشنه ز پی یی خونم و بیتاب سپرده ست
شیطان پلیدی که نظیرش نه درین دهر
آورده بدستش دل « ارباب» ،سپرده ست
بازیگر بازنده کلیدِ وطن ما
بر طالب و آن نوکر هر باب سپرده ست
بیدار نشد چونکه ز آن آتش خونبار
بر دشمنش آن ملت در خواب سپرده ست

مهرو دهم اگست ۲۰۱۹