در راه وطن

 

بیا  تا طرح  نو آغاز سازیم 

وطن را با  محبت باز سازیم 

چو مرغان  سفید صبحگاهی

بها ر  تازه و   تراز سازیم

قفس ها را شکستانده به  ایثار

بسوی  قله همپرواز  سازیم 

در ،  دل را پیُ   همبستگیها

بسوی   روشنیها   باز سازیم

بنام   رهبر فرز انه   ی ما

بوحدت رزم دورانساز سازیم

هزاران تا هزاران هموطن را

برای  این مهن همراز سازیم

به  عشق ملت  هردم شهیدم 

خلایق را به آن دمساز سازیم 

زدنیا ی خموش  و بی صدایی 

سخن دان وسخن پرداز سازیم

صفوف خویش رامحکم نموده 

وزان موج  فلک انداز سازیم

تمام  کارگر و ز حمتکشان را

بهم  ، همفکر وهم آواز سازیم 

شویم همسو بکوبیم فرق دشمن 

ملت را شاد وسر افراز سازیم

بمنظور  دفاع از خاک میهن 

صف پرقوت  و سرباز سازیم

وطن را از وجود داره ما ران 

رها  از بند  حرص آز سازیم

بروی   قله های  رزم و پیکار

سرود  عشق را  ابراز سازیم 

هزاران    پرچم زحمتکشانرا 

به شمشاد وهری احراز سازیم 

عبدالوکیل کوچی