دروغ کتیبه ها

 


دیوان ،

دندان به حلق  ِ خلق نهاده

                 گر گانه می درند،

هر چه زهر کجا

                  دُردانه می برند،

اما در کتیبه‌ها

با زر نوشته اند ،

              کاینان فرشته اند!

*

جعفر مرزوقی (برزین آذرمهر)