دختران خیابان انقلاب !

دختر انقلاب با روسری سفیدش معترض است ، دستگیر میشود و بعد تکثیر میشود !


در آینده تاریخ سیاسی ایران خواهند نوشت 
، آن چه نسل مبتکر و پرشوری بود که با حرکتهای ساده بنیان تفکر حاکمان فقیه را میلرزاند…

در آینده تاریخ سیاسی ایران خواهند نوشت آنها چه نسل بی بخاری بودند که به سرعت نمادهای اعتراض را اجتماعی نمیکردند تا حاکمان و زالوهای روحانی مجبور شوند زودتر گورشان را گم کنند… !

در آینده تاریخ سیاسی ایران خواهند نوشت آن تناقضها واقعی بود ، نسلی که به خاطر باورهای کهنه اش زد به زندان و طنابهای دار ، نسل بی ثباتی بود که دیگر تکرار نمیشود . نسلی که با تکیه به فرهنگ دینی ارتجاعی اش مافیای مذهبی را به مافیای تاج دار سلطنتی ترجیح بدهد ، مثل علف هرز بی ثبات است . نسلهای بعدی امروز میخواهند زندگی کنند ، پس راههای اعتراض را متناسب با شرایط موجود پیدا میکنند طوری که حاکمان باید قبول کنند . احمقهای حاکم میتوانند این روند تکاملی را کُند کنند ، ولی نهایتا باید به قوانین طبیعت و جامعه و انسان گردن بگذارند .

زیر تیغ سرکوب ، انواع حرکتهای زیبای انسانی اگر به سرعت احتماعی نشود ، من تعجب نمیکنم . در دنیای خارج از ایران و سرکوب ملاها هم هنوز عده ای هستند که حرفش را گوشه آشپرخانه و زیر زمین برای خودش نجوا میکند ، عادت کرده طوری قدم بزند که به مورچه هم آسیب نرسد و همه راضی باشند . یعنی صد رحمت به ماموران وزارت اطلاعات حکومت اسلامی . اینها حداقل تکلیفشان با خودشان روشن است هر چند زشت و بد ….به قول زنده یاد صادق هدایت : کسی که در تمام طول زندگیش آزارش به مورچه هم نرسیده است ،و هیچ قدم مثبت یا منفی برنمیدارد ، چه جانوری میتواند باشد ؟ من با انواع نظرات پرت و کیهانی و هپروتی یا حتی دلقک ها مشکلی ندارم ، ولی بی تردید کسی که آزارش به مورچه هم نرسیده سوژه خوبی حتی برای خنده هم نیست ، فقط اکسیژن و امکانات حرام میکند .

مهدی کروبی، دبیر کل حزب اعتماد ملی در نامه‌ای به خامنه‌ای، از او خواسته است که به جای سخن گفتن از جایگاه اپوزیسیون و انتقاد از دیگران، بار مسئولیت سیاست‌های سه دهه گذشته خود را بپذیرد. کروبی که در حصر خانگی است از عملکرد خامنه‌ای در دوره‌های مختلف رهبری او به شدت انتقاد کرده و وضعیت سیاسی، اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی ایران را “نتیجه مستقیم سیاست‌های راهبردی و اجرایی” او دانسته است. متن کامل نامه کروبی که روز نهم بهمن نوشته شده، سه‌شنبه ۱۰ بهمن در سایت سحام‌نیوز منتشر شد.


طی 4 دهه ای که از عمر حکومت اسلامی ایران گذشته است و مشخصا در دهه خونین 1360 حداقل بالای 20 هزار نفر اعدام شدند میلیونها بیکار و مهاجر و هزاران زندانی .. گسترش فقر و فحشاء و اعتیاد و شلاق… در آن زمان کروبی و موسوی در سیستم ولایت فقیه مسئولییت مستقیم وبالا داشتند ، بهتر بود ابتدا از مسئولیت خودشان در دوران طلائی خونین امام ره… شروع میکردند تا شاید خامنه ای هم یادش بیاید . یک اصلاح طلب جدی یا واقعی از خودش و نقد خودش شروع میکند . کسی که دنبال مقصری در بیرون خودش میچرخد ، نه اصلاح طلب است و نه جدی !


اسماعیل هوشیار
01.02.2018