دانى كه چى در فصل زمستان مزه ميته؟؟

دانى كه چى در فصل زمستان مزه ميته؟؟
در سردى و يا برفك و باران مزه ميته؟؟

صبحانه دو سه تخمك خوب تند و بسى تيز!
يك كاسه حليم، شيرك و فنجان مزه ميته!!

لاندى پلوى با كچرى چاشت و يا شب!
با ترشى بس تندك و بران مزه ميته!!!

شلغم بته را هيچ ز ياد ات نبرى كه!!!
با چند پله نارنجك خندان مزه ميته!!!

آن قابلى و قورمه چلو هم بدكش نيست!
هم كبك و يگان مرغك بريان مزه ميته!!!!

يك كيف دگر ميدهدت جلبى ، ماهى!
چارمغز و همان توتك و تلخان مزه ميته!!!

كشمش نخود و پسته و جلغوزه و بادام!!
با چاى لذيذ، دلبر و جانان مزه ميته!!!

هر چند كه خلص كردم و كمتر بتو گفتم!!
هر پخت و هر آن نانك افغان مزه ميته!

از “واعظى” هم ياد كن و نوشك جانت!!
چون هضم چنين شعرك آسان مزه ميته!!

زبير واعظى