دامان کابل پرخون!

امین الله مفکر امینی 2017-29-12

 

کابل جان دامانت بازبخون شد ز دست اهل ریا

زاهل عاری ا ز جوهر انسان وقرآن و خـــــد ا

ندانـــم بــــر کدام واژه بنـــــامم این مخلوق را

بدفتر خدا هم نیا فتم نام این اهل جرم و خطــــــا

مگراینان هم خدای این جهان انـد ای رب یکتــا

که هر چه خواهند میدارند بیترس وچون و چرا

چنین خون خواران را تو بگذار نامی براین سرا

بر ترازوی عدلت نزیبد داغ ظلم و جفـــا هـــــــا

آری ! دانم که تو خلق کردی ما را بـامهروصفا

نام کردی توما را به اشرف مخلوقت ای خــــدا

فرق خــوب و بد زهم ز ازل توبخشیدی بمـــــا

ارتکاب جرم و خطا، بذات اقدست اســـــت خطا

پس که تقدیر ما توداده ای بدست ما ســـرا پــــــا

ظلم و ستم را مسبب گفتن خطاست بر کـــــبریا

پس به پا خیزید ای بنده ای آزاده ای مُلک آریــا

بـــــــوحدت بر اندازکنید این بنای ما تم ســـــرا

مفـــــــکر فرض دانسته گو ید این سخن بر شمــا

خموشی بیش از این، نچیند دامان پرخون وعزا