خواب برده ها بيدار شويد ؟؟؟

مردم ، اي مردم ، اګر مردم هستين پس چرا خواب هستين ، بيدار شويد  که وطن را تقسيم وترکه مي نمايند. وطن تا ن را چور کرد ، چشمان تان را باز کنيد و تا کي با جنايت کاران جنګي ، تاکي با مزدوران ونوکران اجنبي ، تا کي با جواسيس که با اشغالګران و پاکستان وايران وعربها که خودرا مليونر وملياردر ساختن خاموش هستين ، تا کي بيسيوادترين ، خاين ترين ، سياه ترين و عقبګرا ترين عمال قرن ۲۰ بالاي تان حاکم باشند ، شما نمي دانيد که زندګي در شهر کابل طاقت فرسا است ، شما نمي دانيد که حکومت تان دست نشانده واجير امريکا است ، شما نمي دانيد که همه روزه ۱۵۰ نفر سرباز وافسر جوان با عده زنان ومردان ملکي زير خاک مي شوند ، شما نمي بينيد که انتحاريون وبم ګذاران در موتر هاي شيشه سباه به مساجد وتکايا وارد مي شود و برادران وجګر ګوشه ګان تان را به خون غوطه ور مي سازند ، شما نمي دانيد که چهار طرف خط ديورند را سيم خاردار و خندق کشيده وموافقه اشرف غني وډبل عبدالله بوده در زمان حامد کرزيچرا نه شد ؟؟؟
هم وطن لطفا از خواب غفلط بيدار شويد ، ايران در برابر اخوند ها قدعلم کردند ولي شما هنوز خواب هستين ، چقدر معلول ومعيوب ، چقدر يتيم وبيوه ها ديګر کار دارين ، جهان که سرتان نوکري دارد به کدام سمت وسو در حرکت است و چرا سمت حرکت تان را خودتان تعين کرده نمي توانيد ، زنان خواب  برده وزير فشار ملا واخوند فساد پيشه نمي تواند ازادي خودرا به دست اورد وحجاب که از خارج سرتان تحميل شده به دور به اندازند ؟؟
وطنداران بيش از ۵۲ حزب وسازمان سياسي که همه به دمب کشور هاي خارجي بسته اند. حتي احزاب مترقيوديموکرات ديروزي نيز خواب اند فقط يګان وطن پرست سابقه دار شان از خارج مضمون ومقاله مي نويسد وبس که در شرايط فعلي کشور ما زهر قاتل است ، تحمل کشتار و انفجار ، تحمل کرسنګي وبيکاري ، تحمل مداخلات رنګ رنګ پاکستان – ايران – عربها واشغالګران. بسيار شرم اور است ، نياکان ما با چوب و داس و کارد وشمشير و تفنګ هاي چقمکي و دوازده بور عليه استعمار انګليس استادګي کردن ولي امروز در مقابل ۴۰۰۰۰ طالب وداعش قواي مسلح با ۳۵۰۰۰۰ قادر به تسليم کردن ويا نابود کردن انها نيستند ، علت ان فقط رخصت کردن کادر هاي افسران پاک وتحصيل کرده زما دکتور نجيب الله بود، از طرف ديګر سلاح وتخنيک محاربوي۳۰۰ مليارد دالري زمان دکتور نجيبالله را بالاي پاکستان فروختن و متباقي را غرب در طيارات خويش به کشورهاي خويش مفت وبيدون اجازه وبيدون پرداخت پول برد ؟؟؟
شخصيت هاي مطرح در کشور که از جمله مخالفين طالب ، داعش ، و پاکستان اند توسط امر وفرمان سفراي خارجي بالاي ( ع و غ )، برکنار ، تبعيد و يا به استعفا مجبور مي شوند ودسايس بسيار شرم اور وننګين براي شان ترتيب مي شوند کار نادرست وغير قابل تحمل است ، به نطر بنده که بايد در بين احزاب مترقي شخصيت هاي مطرح و قابل وزن واحترام بين خود. بنشبند وبراي آينده کشور يک نفر را براي رياست جمهوري و شوراي ملي نيز اشخاص با وقار و متعهد انتخاب نماييد وافغانستان را به يک بارګي از خواب غفلت بيدار بسازيد ؟؟؟