خالق هستی

امین الله مفکر امینی

         22017-04-03

بـه دین و مذهب  گرائیدیم  و کرده ایم  خــدا  را فـــــــراموش

ز پـی مسحد و کعبـه  گشتیـم  وکرده ایم  خدا  را فـــــــراموش

گفتیم خدا لا مکان است  ولی ساختیم  بنا ی خشت وسنگ وگل

باین بنا های ساخته ای خود بستیم  ایمان و خرد و هــــــم   دل

ز بیهوشی بخـود آییم  و زعلم  و خـرد جوییم  خـــــالق  هستی

خطـا باشد کز رهی دین و مذهب  خالق هستی ، مــی   پرستی

گر خدا جویی  سر تسلیم و سجـــده بر کعبه ای دلها بگـــــــذار

که سجده بر کعبه ای دلها، کلید راز هستیست وآرد بردل قـرار

مفـکر جوهر انسان  نیا فریدست دین ومذهب خــــــود  سـاختـه

خـدا شناسی ربطی نیست  به دین ومذهب خود ساخــــته وبـافته