حکومت وحدت ملي (( يعني حکومت سر قلفي ))؟؟؟

باور کنيد که حکومت مجاهدين از (( مجددي – رباني – حامد کرزي – اشرف غني – داکتر عبدالله – ناتو در راس آمريکا ، پاکستان – ايران – عربستان سعدي ))، همه شان حکومت هاي سر قلفي بودند و ادامه دارد ؟؟؟؟؟
مثلا اشرف غني از هر وزير خود مبلغ يک مليارد دالر مي ګيرد ( وزير ماليه زاخيل وال را تعين کرد يا اکليل را تعين کرد )، اين وزرا در قدم اول تمام رياست هاي ګمرکات – رياست ماليات برعايدات – رياست هوټل ها – رياست هاي بانک ها – خلاصه همه را به سر قلفي مي ماند و باز روسا مدير يت ها را و به اين ترتيب تا کميشن کار ها و سرکاتب ها به سر قلفي داده مي شود ؟؟؟؟
بياييد وزارت داخله را از نزديک مشاهده کنيم ::-
هر رياست نظر به چور و دزدي ، رشوت و ګرفتاري قاچاق ، فروش مواد مخدر ، کشف و ګرفتاري مواد مخدر و سلاح ، اعمار بلند منزل يعني هر منزل ۱۰۰۰۰ دالر سر قلفي است – بعدا قومانداني شهر کابل وولايات بزرګ و پر نفوس و پردرامد وداراي يک بندر ودو بندر به مليارد دالر در يک سال داده مي شود ؟؟؟؟؟
مثلا شهر کابل پر عايدات ترين شهر و قيمت ترين سر قلفي دارد ، شما فکر کنيد که روزانه چند سير هيرويين – ترياک و چرس و تابليتکه به فروش مي رسد ، اګر قيمت اوسط يک خريطه هيرويين را ۵۰۰۰ دالر قبول کنيم ، ۷ضرب ۵۰۰۰ مساوي ۳۵۰۰۰ دالر مي شود ودر زير پل سوخته ، بالاي تپه قلعه زمان خان – ودر ۱۰ نقطه ديګر شهر را ضرب ۱۰ کنيد که روزانه ۳۵۰۰۰۰ دالر صرف از هيرويين به دست مي آورد ، حال از ترياک وچرس ، ساقي خانه ها ، تابليت که ها ، مرده ګو خانه ها ، قيمار خانه ها – شراب فروشي ها – در تمام شهر سرکها را کراچي ها بند ساخته و هر کراچي مبلغ ۳۰۰ افغاني روزانه مي پردارند ، خلاصه که تمام ادارات نظامي و ملکي به سر قلفي داده مي شود ، هر والي ولايت اقلا ۵۰۰۰۰۰ دالر سر قلفي دارد ، دولت دوسره مار و ګژدم دو طرفه مردم را مي ګزند و چک مي زنند ، آيا کسي است که از ګزند مامورين ملکي ونظامي فارغ باشند ، رتبه علمي مرا پيژندوال وزارت دفاع زلمي عسکر زوي وريس تعليم وتربيه  دزديده ونمي دهند و حقوق و امتيازات آنرا به سر قلفي دادند ، رياست تقاعد به سر قلفي داده شده است ، مدت ۵ ماه مي شود که امتيازات ديپلوم هاي ماستري و دکتورا بند است و ريس جمهور مي ګويد پول نيست ولي به لويه جرګه ۱۰ مليون دالر از کجا شد ، هم وطنان اګر خواهان برطرفي سردمداران و حکمرانان سر قلفي داده کان يعني (( اشرف غني – داکتر عبدالله – و حنيف اتمر ))، هستين ، پس بروي ايمان ووجدان تان به آمرين سر قلفي راي نه دهيد ؟؟؟؟؟
اين ها از باداران شان (( آمريکا – ناتو – پاکستان – ايران – عربستان سعدي – ترکيه ))، مقام و چوکي را به سر قلفي فروش قواي مسلح ، لغو خط ديورند ، چپاول معادن و قاچاق همه چيز بطور آزادانه ، و قرارداد کشتار ۲۰۰ نفر مردوزن و سرباز وافسر روزانه به سر قلفي ګرفته ، هموطنان خودرا ازين خون  آشامان و خون چوشان خلاص کنيد و به نوکران شان راي نه دهيد ؟؟؟؟؟