حکومت موقت : یکی ازخواست های اصلی و پنهانی در قطر ؟ 

                                   نوشته ی : فروغی    

       دور پنجم مذاکرات سری بین طالبان و زلمی خلیلزاد ، پس از سیزده روز، بدون نتیجه به پایان رسید .

        این چانه زنی های نمایشی و بازی مسخره ی سیاسی که اساساً بخاطر اعتبار بخشیدن بیشتر طالبان به راه افتاده است ، جامعه ی بین المللی و مردم افغانستان را در گیچی و سردرگمی بیشتر فرو برده ، ثمره ای جز ادامه و حفظ بی ثباتی در پی نخواهد داشت .

       طوری که معلوم است ، ایالات متحده ی امریکا و نماینده ی خاص آن کشور آقای زلمی خلیلزاد که از اهداف اصلی مذاکرات صلح بخوبی آگاهی دارند ،  سعی می نمایند با وقت گذرانی بیشتر تا پایان دوران کار محمد اشرف غنی رییس جمهور افغانستان ، بستر مناسبی برای قبول حکومت موقت هموار نمایند .

       درست از اثر همین کوشش هاست  که طالبان اکنون هم در میدان جنگ دست بالا دارند و هم در پشت میز مذاکرات صلح . طوری که ظاهراً بزرگترین قدرت جهان را به نرمش و حتا گاهی به کرنش وادار نموده اند .

      تا جایی که معلوم است تقلا های دولت افغانستان و شخص رییس جمهور غنی نیز هرگز نمیتواند مانع تحقق اهداف اصلی مذاکرات میان امریکا و طالبان و مانع ایجاد حکومت موقت گردد .

     طالبان باید با جانب افغانی مذاکره نموده ، وارد ساختار حکومتی شوند ؛ اما این جانب افغانی نه حکومت فاسد وحدت ملی ، بلکه حکومت دست نشانده ی دیگری است که امریکا ، پاکستان ، سعودی ها و اماراتی ها در راه ایجاد و تدارک آن از همینحالا مصروف اند .

    منابع آگاه باوردارند که طی مذاکرات آینده تا سه ماه دیگر ، طالبان در پشت میز مذاکرات صلح ، خواست ایجاد حکومت موقت را جدی تر و واضح تر ازپیش ، هم ردیف با خواست خروج قوای خارجی ، مطرح خواهند نمود .  و امریکاییان منحیث ایجادگران هر دو جانب جنگ ، بی علاقه به اجابت این خواست نخواهند بود .            فروغی