حفظ ناموس وطن !

امین الله مفکر امینی 2019-04-07

دیوثــی هــــــا از این بدتـــــــر نمـــیشه

که کــــــــس ناموس بــــدشمن میفروشه

وطن ناموس ما وناموس مـردم مـــاست

هرکه این ناموس فروشد جنس خطاست

آنانکه نـــدانند فدر نامـــــوس وطــــن

بـایـــد جدا کرد ســـــروگردنش از تـــن

هـوشدارید! اهــــل صدیق میهن و مردم

جـان دهید و نـــــگهدارید ناموس هر دم

ور دشمــــن آیـد بــــگیرد نــــــاموس ما

بـه چـــون بی ننگی گــــریزد ناموس ما

مفــکر حفظ ناموس وطن خواهد شیران

نــــــه شغالی کــــه چون شیر آید بمیدان

چـوشیران بودند بحزب قهرمان ما هزار

کـه تکرار شان محال است بتاریخ پربـار

ببوسـید خاک پای همـــــچو قهرمـــانا ن

کـه همدست نبود و نیـــــست با دشمنا ن