حرمت كنيم عزيزان، فرهنگ ديگران را

باز هم در اين اواخر، ديوانه كرده ما را
مضمونى تازه و نو ، يعنى : “پته خزانه”

گردانده ما و تو را، با سوژه يى دگر باز
مصروف اين مسايل، بى چاره و فسانه

تحريك كنند و تبعييض، چند تا محرك هر دم
فرهنگ ستيزى دارند، با اين چنين بهانه

گيريم “پته خزانه”، نقليست و يا كه جعلى
بر ما چه آرد اكنون، جنگ و جدال و چانه؟

از قدر قوم پشتون، يا اين زبان شيرين
چيزى نمى زدايد ، گاهى به قدرى دانه

هر چى بگويى يا هم، هر چى نويسى هر گاه
پشتو يكى زبانى ست ، جانا در اين كرانه

فارسى و يا كه پشتو، حتى كه پشه يى مان
گنجى به ميهن ماست، اين بهترين خزانه

هر قوم كشور ماست، زيبا گلى درين باغ
هر يك زبان ميهن ، شعر دارد و ترانه

حرمت كنيم عزيزان، فرهنگ ديگران را
باشد رسيم به جايى، اين جا و اين نشانه

( زبير واعظى )