حرف ما و گوز خر

ناله و فرياد و داد ما كجا دارد اثر؟؟؟؟؟
رحم كن اى دادگر
نه كسى واقف ز وضع و نه به حال ما نظر
رحم كن اى دادگر
اوزبيك و پشتون و تاجيك را بهم انداختند
تخم نفرت كاشتند
زين جفا و جور شان گرديده ملت در بدر
رحم كن اى دادگر
مردمان را تار و مار و زار و حيران كرده اند
خانه ويران كرده اند
ديده ها شد بى بصيرت، گوش ها گرديده كَر
رحم كن اى دادگر
كرده اند بازار جنگ و فتنه را پيوسته چاق
با نفاق و افتراق
توده ى مظلوم ازين نيرنگ شان خونين جگر
رحم كن اى دادگر
رشوه و فسق و فساد و انتحار و اعتياد
يافته هر دم ازدياد
ليكن اين دونان خاين غرق افسون اند و شر
رحم كن اى دادگر
ناله و فرياد و داد ما كجا دارد اثر؟؟؟؟؟
رحم كن اى دادگر

زبير واعظى