حرص بيشتر دارى

تو كه زور و زر و سرمايه و لشكر دارى
حرص بيشتر دارى
پوند و كلدار و بسى ايرو و دالر دارى
حرص بيشتر دارى
مرد و زن گشته گر آغشته بصد رنج و الم
هر دم از فرط ستم
يا كه چند كاخ به بيرون و به كشور دارى
حرص بيشتر دارى
چور و غارت بوطن گشته همى پيشه ى تو
فكر و انديشه ى تو
نا مسلمانى! ، ددى! ، طينت بربر دارى
حرص بيشتر دارى
ز فساد ات به محن اين سر و سامانت بين
ثروت و كان ات بين
عشرت و اخ و دپ و نوكر و چاكر دارى
حرص بيشتر دارى
بيرق نيم جهان در وطن افراشته يى
تخم كين كاشته يى
شهرك و كاخ و بلند منزل و موتر دارى
حرص بيشتر دارى
هست و بود و عزت و شان وطن دادى بباد
اى جفا جوى شياد
نزد ابناى وطن ژست قلندر دارى
حرص بيشتر دارى
چشم بر هم زدنى كرسى به بالا يابى
موقف و جاه يابى
عيش و سير و چكر هر جا تو ستمگر دارى
حرص بيشتر دارى
ناله ى زار و يتيم كاش كه اجابت گردد
دفع ظلمت گردد
تا نگويى زر و سرمايه و لشكر و دالر دارى
تير و خنجر دارى
تو كه زور و زر و سرمايه و لشكر دارى
حرص بيشتر دارى

زبير واعظى